คุณบุญชัย ลิ่มอติบูลย์
 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Namu Life, Snailwhite (Beljing)