อ.พิพิธ เลาหวิโรจน์
 
Current Position
 • ผู้ชำนาญการสร้าง Brand กว่า 20 ปี จากบริษัทแนวหน้าของเมืองไทย
 • อาจารย์ประจำหลักสูตร Branding & Store Design สถาบันธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร ( FFI )
Education
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) บัญชีบัณฑิต
Experiences
 • ประสบการณ์กว่า 10 ปีในธุรกิจค้าปลีก
 • The Minor Food Group Public Company Limited Property & Network Planning Director/ Property & Network Planning Manager การวางแผนเครื อข่ายสําหรับความสามารถและโอกาศของการขยายสาขา การจัดการของการแก้ปัญหาแบบบูรณาการในการพัฒนาธุรกิจเชิงกลยุทธ์ผู้ประกอบการอาหาร, ขณะนี.มี 8 แบรนด์และมากกว่า 1,000 สาขาในประเทศไทย สนับสนุนในส่วนแฟรนไชส์ต่างประเทศ.
 • True Corporation Pcl. & True Move Company Ltd.
 • Cluster Manager (North Region & South Region & Ayutthaya Cluster) การจัดการการขายและบริการของสินค้า ทุกช่องทางการจัดจําหน่ายและการพัฒนาของพันธมิตรทางการค้า.
 • Accredited Dealer Development Manager สํารวจและเลือกสถานที ให้ได้รับการรับรองสําหรับตัวแทนจําหน่ายกับพันธมิตรทางการค้า
 • Planning and Acquisition Manager วิเคราะห์การวางแผนการทําแผนที ในการพัฒนาสถานที สํารวจและการเลือกสถานที สําหรับร้านค้าปลีก
 • YHS International Limited.
 • Corporate Planning Coordinator ประสานงานในกําหนดแผนธุรกิจของบริษัท ติดตามผลงานและประเมินผล
 • Coca - Cola (Thailand) Limited. Business Planning Executive/Marketing Budget Controller/Fixed Assets Accountant วิเคราะห์ตลาดประเทศไทยเพื อการประมาณการขายและงบประมาณการตลาด, การจัดการและการจัดทํางบประมาณและการจัดการสินทรัพย์
 • Bangkok Produce Merchandising Co.,Ltd. ( C.P. Group )
 • Manager of Credit and Asset Section/
 • Staff of the System Development Department
 • Thai Farmers Bank (Head Office)
 • Staff of Internal Auditor