อ.ชาญ ทันธะศิริ
 
Current Position
 • ผู้จัดการฝ่าย ศูนย์ฝึกอบรม บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  โทร. 0-2655-0666 ต่อ 7991 โทร 085-023-3233
บทบาทหน้าที่ปัจจุบัน
 • วิทยากรและให้คำปรึกษาหลักสูตรทักษะภาวะผู้นำ,หลักสูตรการสื่อสารและหลักสูตรทักษะการบริการลูกค้า (ระดับหัวหน้างานและผู้จัดการ)
 • อบรม สรรหาและพัฒนาทีมวิทยากรประจำศูนย์ฝึกอบรมสาขา (ระดับหัวหน้างาน และผู้จัดการ)
 • วางแผน, ออกแบบ และพัฒนาหลักสูตรอบรม ทักษะภาวะผู้นำ, ทักษะการสื่อสาร, ทักษะการบริการ ลูกค้าและการขาย
 • ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือในการฝึกอบรมและติดตามผลการอบรม 
 • การสรรหา ประสานงานและวางแผนความร่วมมือกับบริษัทภายนอก และมหาวิทยาลัยของรัฐเพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมให้กับระดับผู้บริหาร
Experiences
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการตลาด, บ.อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • วางแผน บริหารจัดการและพัฒนาทีมหัวหน้าผู้บริหารผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการตลาดและทีมพนักงานขายธุรกิจค้าปลีก และค้าส่ง ในทุกช่องทางจำหน่าย (ผลิตภัณฑ์สีทาอาคารและเคมีภัณฑ์ ตราสินค้าดูลักซ์, ซูเปอร์โค้ท, คิวปรีโนทและอื่นๆ)
 • วิทยากรหลักสูตรทักษะภาวะผู้นำ หลักสูตรทักษะความรู้ด้านสินค้าและผลิตภัณฑ์ หลักสูตรทักษะการบริการลูกค้าและการขาย     
 • ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาธุรกิจ, บ.อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ที่ปรึกษา ด้านการวางแผนและพัฒนาบุคลากร และความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สีทาอาคารและเคมีภัณฑ์ ร้านค้าปลีกแบบใหม่ (Modern Retail) กลุ่มเป้าหมายได้แก่ เจ้าของร้านค้าปลีก, พนักงานในร้านค้าปลีกและพนักงานในบริษัท
 • วิทยากรหลักสูตรทักษะภาวะผู้นำ หลักสูตรทักษะความรู้ด้านสินค้าและผลิตภัณฑ์ หลักสูตรทักษะการบริการลูกค้าและการขาย     
 • ที่ปรึกษาฝ่ายฝึกอบรมศูนย์ฝึกอบรมแมคโดนัลด์, บริษัทแมคไทยจำกัด
 • วิทยากรและผู้จัดการหลักสูตรทักษะภาวะผู้นำ สำหรับผู้จัดการสาขา
 • ที่ปรึกษา ทีมผู้จัดการสาขา ด้านการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
 • ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสำหรับการอบรม การประเมินและติดตามผล คู่มือการพัฒนาตนเอง รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 • ผู้จัดการสาขา, บริษัทแมคไทยจำกัด
ประวัติการบรรยาย
 • ภาควิชาการตลาด  วิทยาลัยอาชีวศึกษา นครราชสีมา (กิจกรรมการตลาดสาขา กรณีศึกษาร้านแมคโดนัลด์)
 • แผนกการตลาด และนักศึกษาภาคเรียนพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา (การตลาดร้านค้าปลีก กรณีศึกษาร้านแมคโดนัลด์, ทำงานอย่างไรให้มีความสุข)