อ.พงศ์พันธ์ วีรพันธุ์
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปฏิบัติการ บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
 
การศึกษา :
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Post Graduated study in Food Engineering สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • Diploma in e-Technology and Programming, National Institute of Information Technology (NIIT)
ประสบการณ์การทำงาน :
  • ทีมงานวิจัย ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • นักจุลชีววิทยา (Microbiologist) ห้องปฏิบัติการตรวจสอบอาหารบริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จำกัด
  • นักวิจัย “Mass Transfer in Porous media” ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • วิศวกรฝ่ายขาย บริษัท นิวพีค (ประเทศไทย) จำกัด
  • วิทยากรที่ปรึกษา ISO 9000, GMP & HACCP บริษัท ควอลิตี้ซิสเต็ม แมเนจเม้นท์แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด
  • วิทยากรที่ปรึกษาโครงการ Supply Chain Management for SMEs บริษัท อี ไอ สแควร์ จำกัด
  • นักวินิจฉัยสถานประกอบการ (SHINDAN)ฝ่ายพัฒนานักวินิจฉัยสถานประกอบการสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น