ผศ.ดร.มณฑกานติ ชุบชูวงศ์
 
การศึกษา
 • อักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.) สาขาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • M.Sc. in Tourism Studies, University of Surrey, UK
 • Ph.D. in International Management, Asian Institue of Technology
 
ประสบการณ์ทำงาน
 • ม.ค.2532 - ต.ค.2535 ผู้จัดการฝ่ายการประชุม โรงแรมเลอ เมอริเดียน ภูเก็ต
 • พ.ย.2535 - ต.ค.2538 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย โรงแรม เลอ เมอริเดียน รีสอร์ท ประเทศไทย
 • พ.ย.2538 - ต.ค.2539 ผู้อำนวยการฝ่ายขาย โรงแรม เลอ เมอริเดียน ภูเก็ต และ เลอ เมอริเดียน บ้านโบราณ
 • พ.ย.2539 - พ.ค.2541 ผู้อำนวยการฝ่ายขายของกลุ่มโรงแรม กลุ่มโรงแรม เลอ เมอริเดียน รีสอร์ท ประเทศไทย
 • มิ.ย.2541 - พ .ค.2543 หัวหน้าภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (ชะอำ-หัวหิน)
 • มิ.ย.2543 - พ .ค.2544 รักษาการหัวหน้าหลักสูตรนานาชาติ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ คณะอุตสาหกรรมการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • พ.ค.2544 - มี.ค.2548 อาจารย์ประจำภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • เม.ย.2548 - พ.ค.2550 ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • พ.ค.2549 - พ.ค.2551 หัวหน้าภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • พ.ค.2551 - พ.ค.2552 รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • พ.ค. 2556 - ส.ค. 2558 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 
การฝึกอบรม
 • 2545 การอบรมหลักสูตรวิทยากรฝึกอบรมที่มีประสิทธิผล จัดโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2547 การอบรมหลักสูตรเทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา จัดโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2547 การอบรมหลักสูตรวิทยากรการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน จัดโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
งานวิจัย
 • 2542 งานวิจัยเรื่อง การศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวและชาวหัวหินเกี่ยวกับตลาดโต้รุ่งหัวหิน เพี่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (The Study of Tourists and Residential Opinions Towards the Hua-Hin Night Market for the Sustainable Tourism Development)
 • 2547 การประเมินโครงการด้านการท่องเที่ยวเพื่อขออนุมัติงบประมาณประจำปีของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • 2549 ผู้ประสานงานโครงการวิจัยเรื่อง เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรม สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร; (The Development of Interpretive Dimensions for the World Heritage Town of Sukhothai and Associate Cities of Si Satchanalai and Kamphaengphet)
 
ผลงานทางวิชาการ
 • ตำรา
  • มณฑกานติ ชุบชูวงศ์, การตลาดโรงแรม. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2549.
 • หนังสือ 
  • สมาคมโรงแรมไทย, การจัดการตลาดธุรกิจโรงแรม. บทที่ 8 การเลือกสรรและการบริหาร ช่องทางการจัดจำหน่าย, สมาคมโรงแรมไทย, 2553
 • เอกสารคำสอน
  • วิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บทที่ 7 ตัวแทนจำหน่ายการท่องเที่ยว และบทที่ 13 แนวโน้มและรูปแบบการท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2549.
  • มณฑกานติ ชุบชูวงศ์, การบริหารงานขายโรงแรม, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, พิมพ์ครั้งที่ 4 ปี 2558.
 • International publication
  • Chubchuwong,M.(2017). Social responsibility of international business travelers to Thailand.
  • Proceedings of International Conference on Economics and Management Innovations (ICEMI2017). 15-16 July, 2017, Bangkok, Thailand.
  • Chubchuwong,M. (2017). Local environment responsibility: An obligation of resort hotels. Sutthiparithat Journal.31(97). 234-246.
  • Chubchuwong, M.(2016). Embedding research and academic service in teaching: a case study of a hotel sales management course. Journal of Teaching in Travel & Tourism. 16(4). 351-360.
  • Chubchuwong, M. (2016). Off-Premise training needs of small and medium-sized hotels in Bangkok.
  • Proceedings of 2016 International Conference on Hospitality, Leisure, Sports, and Tourism-Summer.68-75. July 12-14, 2016, Kyoto, Japan.
  • Chubchuwong, M. Beise-Zee,R.,and  Speece,M. (2015). The "people" aspect of destination attachment in international tourism. Journal of Travel and Tourism Marketing. Accepted to be published online in http://dx.doi.org/10.1080/10548408.2015.1052177.
  • Chubchuwong, M., Beise-Zee, R., and  Speece, M.(2014) The effect of natured-based tourism, destination attachment, and ownership of property on pro-environment attitudes and behaviors of visitors: a study in Thailand.  Asia Pacific Journal of Tourism Research. Published on line 16 June 2014.
  • Chubchuwong, M. and  Speece, M. (2014) People attachment as part of place attachment in international tourism. The Conference Proceedings of International Convention and Expo Summit 2014. 9th-10th May, 2014, Seoul, South Korea. Organized by Hallym University of Graduate Study.
  • Chubchuwong, M. Beise-Zee,R.,and  Speece,M. (2013)  What makes visitors environment-friendly    A study of  international visitors in Thailand”. Published in The Conference Proceedings of the 1sWorld Conference on Hospitality, Tourism and Event Research and International Convention and Expo Summit 2013. 25th-28th May, 2013, Bangkok,Thailand. (This paper was awarded the Best Paper from the Emerald Publishing Group.)