อ.ประชัน วงศ์อุทัยพันธ์
 
  • Excecutive Chef โรงแรมอโนมา
  • ผ่านเวทีการประกวดผลงานด้านอาหารและการเป็น Food Stylist มาแล้วทั่วโลก
  • เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ