อ.เอกธนัช ทวีสุขธนกุล
 
หมวดวิชาที่เชี่ยวชาญ
หลักสูตรพัฒนาตนเอง
 
หัวข้อมี่มีความเชียวชาญ
 • ทักษะการเป็นหัวหน้างาน
 • เทคนิคการประชุม
 • การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงบูรณาการ
 • การสอนงาน OJT ตามหลัก TWI และ TOYOTA WAY
 • การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 • การเจรจาต่อรอง
 • การบริหารงานบุคคล
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • การบริหารงานธุรการ
 • Change Management
 • กิจกรรมเพิ่มผลผลิต เช่น 5 ส., Suggestion
 • เทคนิคการสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน
 • Leadership
 • EQ & AQ Management สู่การเป็นยอด ผจก.
 • การทำค่าจ้าง PAYROLL ไม่ปวดหัวอย่างที่คิด
 • Competency Based Management
 • ปฏิวัติแนวคิดและวิธีการบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • Strategy Planning and Management
 • กลยุทธ์การลดอัตราการหยุดงาน
 • Coaching and counseling technique
 • D Problem Solving
 • Creative Thinking
 • The Power Of Communication Within the Organization
 • Strategic Thinking
 • Conflict Management
 • การสื่อสารภายในองค์กร
 • การสื่อสารในภาวะวิกฤต
 • การบริหารงานในภาวะวิกฤติ
 • การสร้างแรงบันดาลใจ
 • จิตสำนึกด้านความปลอดภัย
 • จิตสำนึก 5 ส.
 • จิตสำนึกรักองค์กร
 • การทำงานเป็นทีม
 • Kaizen
 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี : รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท : รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ประวัติการทำงาน
 • ฝ่ายบุคคลกลาง สำนักงานใหญ่ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานใหญ๋ บริษัท น้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด
 • แผนกบุคคลและธุรกิจ สำนังานใหญ๋ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด เครือสหวิริยา
 • ตำแหน่งสุดท้าย ผู้บริหารฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายธุรการ ฝ่ายความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการเพิ่มผลผลิต บริษัท เอนไก ไทย จำกัด
 • รวมประสบการณ์ในการบริหารงานทรัพยากรและธุรการ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมเพิ่มผลผลิต การสื่อสารในองค์กร การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร การประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ติดต่อราชการ เป็นเวลา 20 ปี