อ.ระพีพัฒน์ สวนศิลป์พงศ์
 
หมวดวิชาที่เชี่ยวชาญ
หลักสูตรพัฒนาธุรกิจ
 
หัวข้อมี่มีความเชียวชาญ
 • การเงินสำหรับผู้ประกอบการ
 • Corporate Finance
 
ประวัติการศึกษา
 • MBA การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ประวัติการทำงาน
 • ปัจจุบัน
  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลทิเมท ซัคเซส แอ๊ดไวสรี่ จำกัด 
 • อดีต
  • ประธานกรรมการ โรงพยาบาลพญาไทยศรีราชา
  • ผู้อำนวยการใหญ่ โรงพยาบาลพญาไท 3
  • ผู้อำนวยการบริหาร โรงพยาบาลพญาไท 2
  • ผู้อำนวยการสายพัฒนาธุรกิจ เครือโรงพยาบาลพญาไท
  • ผู้อำนวยการสายสนับสนุนบริการ เครือโรงพยาบาลพญาไท
  • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัท หลักทรัพย์ ธนาชาติ จำกัด
  • ผู้จัดการส่วนสินเชื่อธุรกิจ บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ
 
องค์กรที่เคยจัดฝึกอบรม
 • บมจ.ทีพีไอ
 • สำนักงานกฎหมาย วีระวงศ์ ,ชินวัตร และเพียงพนอ
 • บริษํท แอลเอ็มอี จำกัด
 • บมจ. อควา คอร์ปอเรชั่น
 • วิทยากรโครการ YEP บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์