อ.ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช
 
การศึกษา
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่น 5 ปี 2521
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขากฎหมายมหาชน
 • เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา รุ่น 32 ปี 2522
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง รุ่น 1 เนติบัณฑิตยสภา
 
ตำแหน่งปัจจุบัน
ประธานบริษัท อาณาจักรกฎหมาย จำกัด
 
ประวัติการทำงาน
 • เป็นทนายความมาแล้ว 24 ปี
 • พิธีกรรายการแจ้งความทางสถานีโทรทัศน์ ไอทีวี
 • พิธีกรรายการคนหัวหมอและหัวหมอจ้อข่าวทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3
 • พิธีกรรายการร่วมมือร่วมใจทาง ITV
 • เป็นอนุกรรมการป้องปรามการละเมิดสิทธิผู้บริโภค. สคบ.
 • เป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ การคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร
 • ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสภาทนายความ 3 สมัย
 • อดีตอุปนายกสภาทนายความ
 • อาจารย์พิเศษ ม.รามคำแหง, สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ วิทยาลัยปกครอง
 • วิทยากรรายการทางสถานีวิทยุหลายคลื่น เช่น สวพ.91, ร่วมด้วยช่วยกัน FM 96