อ.กำธร สิริชูติวงศ์
 
วิทยากรด้านการเงินการบัญชี
 
การศึกษา
  • ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เนติบัณฑิต
 
ประสบการณ์ทำงาน
ดำรงตำแหน่งนิติกร กรมสรรพากรมาเป็นเวลา 20 ปี เป็นผู้ร่างกฎหมาย ผู้หารือ
 
ประวัติการเป็นวิทยากร
  • อาจารย์พิเศษจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • มหาวิทยาลัยหอการค้า
  • มหาวิทยาลัยรังสิต
  • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
  • เป็นวิทยากรในการอบรมข้าราชการของกรมสรรพากรและหน่วยงานราชการอื่น รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเอกชนทั่วไป
 
วิทยากรคอร์สสัมมนา
หลักสูตร TA 6/59 เรื่องเทคนิคการวางแผนภาษีทั้งระบบเเละการตรวจสอบบัญชีภาษีอากร