ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญชี ภาษี กฎหมาย
 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาการบัญชี
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การสอบบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสอบบัญชี 
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขาบริหารทั่วไป 
 • ปริญญาเอก การจัดการดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต สาขาการจัดการธุรกิจ
 
ประสบการณ์
 • ด้านการสอน
  • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี, วิทยาลัยรัชต์ภาคย์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง และอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรังสิต 
 • ด้านการทำงาน
  • หัวหน้าสายตรวจสอบ สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ 
  • ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน บริษัทสยามยามาฮ่า จำกัด
  • ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายและการบัญชีจำกัด 
  • กรรมการผู้จัดการ สิรินทร์ ซีพีเอ จำกัด 
 
ความเชี่ยวชาญ
การสอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีสหกรณ์และวิทยากรบรรยายด้านบัญชีและด้านภาษีอากรให้สถาบันอบรมทั่วไป 
 
วิทยากรคอร์สสัมมนา
 • 52 แนวปฏิบัติบัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา พร้อมแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี 
 • กลยุทธ์การสอบทานการตรวจสอบงานบัญชีก่อนออกงบการเงิน 
 • ปิดบัญชีคราวนี้จะบริหารอย่างไร กับสินค้าคงเหลือ 
 • การบริหารบัญชีลูกหนี้ หนี้สังสัยจะสูญ และหนี้สูญ มีแนวปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างไร