รศ.กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
 
ประวัติการศึกษา
วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ประสบการณ์
  • ความเชี่ยวชาญ: TQM, QA, Statistical applications for industry
  • อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคุณภาพ) และที่ปรึกษาอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี