อ.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญชี ภาษี กฎหมาย
 
เกี่ยวกับวิทยากร
อาจารย์พิเศษคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบรูพา
 
คอร์สสัมมนาที่สอน
  • "กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ กับการบัญชี เครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงแหล่งทุน" ครั้งที่ 6 
  • "การวัดมูลค่าตามแนวทางของ TFRS"