อ.จักรพันธ์ พงษ์เภตรา
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญชี ภาษี กฎหมาย
 
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาการศึกษาบัณฑิต-กศ.บ-การบัญชี มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒประสานมิตร
  • ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต-บธ.บ- การบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
  • ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-M.B.A-Finance Accounting
  • กำลังศึกษา DBA Finance Management (ป.เอก)
 
ประสบการณ์
  • อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่ปี 2545
  • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ตั้งแต่ปี 2536
  • ผู้บรรยาย CPD นักบัญชีและผู้สอบบัญชี เช่นสำนักงานธรรมนิติ PM การบัญชี
  • ผู้บรรยายมาตรฐานการบัญชีภายในองค์กรภาครัฐเช่นการท่าเรือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
 
วิทยากรคอร์สสัมมนา
ในหัวข้อ ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ฯ ของโครงการอบรมกฎหมายภาษีอากรให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี