อ.มุกดาวดี เทียนทอง
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญชี ภาษี กฎหมาย
 
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
  • ปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน
 
ประสบการณ์
ทํางาน 17 ปี สําหรับงานด้านการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การจัดทําแผนธุรกิจ/แผนกลยุทธ์ การปรับปรุงกระบวนงานทางธุรกิจ (Business Process Redesign) การวิเคราะห์และจัดทําตัวแบบทางการเงิน การบัญชีเพื่อการบริหารและตัดสินใจ การออกแบบและวางระบบบัญชี
 
รวมถึงงานที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรด้านบัญชีและการเงิน ในสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชน