อ.พรรณี วรวุฒิจงสถิต
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญชี ภาษี กฎหมาย
 
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาตรี : คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท : คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, สภาวิชาชีพบัญชีฯ ประเทศไทย
  • ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต, สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา
  • ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต, สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง ประเทศไทย
 
ประสบการณ์
  • ตำแหน่งหุ้นส่วนสำนักงานพีดับบลิวคอนซัลท์แทนท์
  • ตำแหน่ง ที่ปรึกษา บริษัท เอ็ม ซีแอลรีเสิรช จำกัด
  • ตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ ประจำประเทศไทย บริษัท ชิโน ยู เอส ปิโตรเลียม และในเครือ
 
วิทยากรคอร์สสัมมนา
“หลักเกณฑ์บัญชีและภาษีที่แตกต่างกัน”