อ.ธีรวุฒิ วงศ์เศวตกุล
 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ ม.รามคำแหง
 • Mini-Executive MBA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
 • 2 ปี ทางด้านทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย
 • 20 ปี ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี เครือเจริญโภคภัณฑ์ขอบเขตทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งเวียดนาม
 • ผู้จัดการฝ่ายสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เครือเจริญโภคภัณฑ์
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ บ.ซีพี สหอุตสาหกรรม จำกัด
 • ผู้จัดการศูนย์สรรหาและคัดเลือกบุคลากร เครือเจริญโภคภัณฑ์
 • ผู้จัดการสำนักนโยบายและระบบงานบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์
 • ผอ.ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี เครือเจริญโภคภัณฑ์
 • ผอ.ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารทั่วไป กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี เครือเจริญโภคภัณฑ์
 • ผอ.ส่วนทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มบ.คิงเพาเวอร์
 • วิทยากรที่ปรึกษา
 • อาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน
 • ที่ปรึกษาบริษัทเอกชนด้านต่างๆ
หัวข้อบรรยาย
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • พฤติกรรมองค์กร
 • เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน
 • เทคนิคการเป็นวิทยากรอบรม
 • การนำเสนอที่มีประสิทธิผล
 • การวางแผนและควบคุมงาน
 • ศิลปะการบังคับบัญชา
 • การทำงานเป็นทีม
 • การสร้างทีมและการนำทีม
 • การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเชิงรุก
 • เทคนิคการสัมภาษณ์คัดเลือกบุคลากร
 • การจ้างงานในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
 • Training Road Map
 • Succession Plan
 • KPI & BSC
 • องค์กรต้องการคนแบบไหน
 • กลยุทธ์พิชิตงาน
 • 5S,Safety,Qcc,Suggestion