อ.สุพจน์ สิงห์เสน่ห์
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญชี ภาษี กฎหมาย
 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก (ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อื่น ๆ
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 90/2007
  • Role Of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 18/2008
  • Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 4/2009
 
ประสบการณ์
หน้าที่งานในปัจจุบัน
 • ประธานบริษัท เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบัญชีจำกัด
 • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาการปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชีจำกัด
 • ประธานคณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2516
 • ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บริษัท จีแคปปิตอล
 
วิทยากรคอร์สสัมมนา
โครงการอบรมหลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐาน (Finance for Non-financial Executive)