อ.สมศักดิ์ อนันทวัฒน์
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญชี ภาษี กฎหมาย
 
เกี่ยวกับวิทยากร
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  • นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร
 
ประวัติการศึกษา
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ประสบการณ์
  • วิทยากรพิเศษของกรมสรรพากร สภาวิชาชีพบัญชี รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
  • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สถาบันราชภัฎ และ มหาวิทยาลัยเอกชน
 
วิทยากรคอร์สสัมมนา
อบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากรและหลักสูตรมาตรฐานการบัญชี ประจำปี 2556