รศ.ดร.สมพรกันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง
 
เกี่ยวกับวิทยากร
เนื่องจาก รศ.ดร. สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี ได้พัฒนากระบวนการที่ช่วยส่งเสริมทางด้านสุภาพให้แก่ชุมชนและสังคมอาทิเช่น นวัตกรรมทางด้านการปฎิบัติสมาธิเพื่อการเยียวยาสุขภาพโดยเป็นทั้งในรูปแบบของหนังสือและสื่อหลายรูปแบบที่ส่งเสริมให้เกิดการบำบัดเยียวยาผู้ป่วยและป้องกันโรค ได้เขียนหนังสือ เป็นวิทยากรเผยแพร่และสาธิตกระบวนการดังกล่าวให้แก่สังคมนำไปใช้ให้เห็นผลที่เป็นประโยน์ สมควรได้รับการยกย่องในฐานะศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริการของสถาบันฯ
 
ประวัติการศึกษา
เป็นศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาประสาทวิทยาศาสตร์ สำเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ภาควิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล