อ.วัฒนา วาทะพล
 
เกี่ยวกับวิทยากร
 • เจ้าของหนังสือ Pocket Book "ขยับปาก (กา) เพื่อชาติ"
 • ที่ปรึกษาด้านระบบ Competency และ KPI
 • ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์
 • ชนะเลิศการพูดยอดเยี่ยมและนักโต้วาทีดีเด่น
 • TALK SHOW ก้าวแกร่งแห่งนักขาย
 • TALK SHOW อนาคตธุรกิจไทยใน Thailand 4.0
 
ปัจจุบัน
 • HRM & HRD Manager สถาบันฝึกอบรม FIT Pro
 • ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาองค์กร (Organization Development Advisor) Junsuwan Moji
 • เจ้าของ POCKET BOOK ขยับปาก (กา) เพื่อชาติ 
 • วิทยากรรับเชิญบรรยายในภาครัฐและเอกชน
 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท Master of Public Administration (M.P.A) Major Public Administration : Mahachulalongkorn University 
 • ปริญญาตรี Business Administration (B.B.A.) Major General Management : Ramkhamhaeng University 
 
ประสบการณ์
 • ประธานชมรมปาฐกถาและโต้วาที ประจำปีพุทธศักราช 2534
 • ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ ประจำปีพุทธศักราช 2537
 • ชนะเลิศรางวัลนักพูดยอดเยี่ยมและนักโต้วาทีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2538
 • Subscription Customer บริษัท หนังสือพิมพ์ Bangkok Post จำกัด ปีพุทธศักราช 2537-2538
 • Training Manager ห้างสรรพสินค้า Nicewell Department Store and Plaza จำกัด ปีพุทธศักราช 2538-2539
 • Trainer Insurance & License Trainer of Crossroad Course, Limla Association. ปีพุทธศักราช 2543 – 2546
 • Training Manager บริษัท Post Express จำกัด ปีพุทธศักราช 2546-2547
 • Training Senior Trainer บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด ปีพุทธศักราช 2547-2548
 • HR & Training Manager บริษัท Leowood Intertrade Co., Ltd. ปีพุทธศักราช 2548-2549
 • HRD Manager บริษัท Wattana Phanit Printing and Publishing จำกัด ปีพุทธศักราช 2549-2550
 • HRM Manager บริษัท Training Hall จำกัด ปีพุทธศักราช 2551-2555
 
เกียรติประวัติ
 • ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ ประจำปีพุทธศักราช 2537 
 • ชนะเลิศรางวัลนักพูดยอดเยี่ยมและนักโต้วาทีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2538
 • รางวัลนักเขียนโครงการสะพานสายรุ้ง ประจำปีพุทธศักราช 2545
 • TALK SHOW ก้าแกร่งแห่งนักขาย
 
ประสบการด้านที่ปรึกษา
 • Competency System
 • Competency Dictionary System
 • Competency Base HRM & HRD System
 • Competency and Training Road Map System
 • Organization Development System
 • Service System
 • Marketing & Sales System
 • Human Resource Management-HRM System
 • Human Resource Development-HRD System
 • Career Path & Career Development System
 • Training Road Map System
 • Competency and Career Path Development System
 • Employee Engagement System
 • KPI System
 • Evaluation & Payroll System
 
หัวข้อบรรยาย
1. หมวดการเป็นที่ปรึกษา (Consult System) : Competency System / Competency Dictionary System / Competency Base HRM & HRD System /Competency and Training Road Map System / Organization Development System / Service System / Marketing & Sales System / Human Resource Management System / Human Resource Development System / Career Path & Career Development System
 
2. หมวดการบริหารจัดการ (Management) : บริหารอย่างไรให้โดนใจคน / ภาวะผู้นำขั้นเทพ ภาวะผู้นำและการจูงใจ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง / การวางแผนงาน การแก้ปัญหาและตัดสินใจ / การสั่งงาน การสอนงาน การมอบหมายงาน / การบริหารความขัดแย้ง / การพัฒนาทีมงาน / นักบริหารทีมงาน (The Executive) / การให้คำปรึกษา (Counselling) / ผู้บริหารสไตล์เพชร / การบริหารเวลา / กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า การสร้าง Brand เพื่อการครองใจลูกค้า/ การประเมินผลงาน

3. หมวดการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-HRM-HRD) : Mindset, การจัดทำ Competency ในงานบุคคล / เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Training & HRD Officer) / เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่บุคคลมืออาชีพ / การวางแผนพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) / การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม(Training Needs Survey) / การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Planning) / การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) / การนำ Competency มาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ / พลิกชีวิตคิดเชิงบวก (Positive Thinking Powerful Results)

4. หมวดการบริการ การขายและการตลาด (Service & Sales-Marketting Management) : การบริการด้วยหัวใจ Service Mind / Service Mindset / Service Excellence / Service ESB / เทคนิคการขายเชิงรุก / กระบวนการขาย / เทคนิคการนำเสนอการขายขั้นเทพ / การใช้ Sale Talk ในการขาย / การตอบข้อโต้แย้ง การขจัดข้อโต้แย้งทางการขาย / เทคนิคการปิดการขาย การปิดการขายให้ปัง / Power Closing / พลังใจทะลุขีดจำกัดในการขาย / การขายทางโทรศัพท์ / การขายอย่างที่ปรึกษา การวางแผนการขาย / การวางแผนการตลาด / การวิเคราะห์ตลาด (SWOT) / การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) / การจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า (Complaint Management) / สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย (Professional Sale Manager) / การบริหารการขายด้วย RTMS การใช้ RTMS ในการบริหารงานขาย / การเป็นผู้บริหารการขาย Sales Management

5. หมวดการพัฒนาบุคลิกภาพ การพูด การนำเสนอ : พูดได้ บรรยายดี (Train the trainer Program : เทคนิคการเป็นวิทยากร) / ศิลปะการพูดในที่ชุมชน / เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ / เทคนิคการนำเสนอ เทคนิคการนำเสนอขั้นเทพ / การเจรจาจาต่อรองขั้นเทพ การเจรจาต่อรองทางการขาย / การเป็นพิธีกรมืออาชีพ / การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development) / บุคลิกภาพผู้นำ (Personality Leadership) / การพูดแบบผู้นำ / การพูดสุนทรพจน์ /ศิลปะการโต้วาที / ศิลปะการพูดจูงใจ / Talk Show Motivate / พลังใจทะลุขีดจำกัดในการขาย / พลังแห่งการพูด

6. หมวดสมาธิและธรรมะประยุกต์ในการทำงาน (Concentration) : สมาธิเพื่อการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ, ธรรมะคลายทุกข์, วิปัสสนากรรมฐาน, กรรมฐาน 40, มหาสติปัฏฐานสูตร, EQ เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน EQ การทำงานอย่างมีความสุข / พุทธวิธีบริหาร / วิปัสสนาญาณ 9 วิปัสสนาญาณ 16 / วิทยาศาสตร์การบริหารเชิงพุทธ / พลังจิต ปลดล็อคชีวิต สู่ความสำเร็จ