อ.ชาญณรงค์ ปันกองงาม
 
เกี่ยวกับวิทยากร
 • Marketing management การบริหารการตลาด , Train the trainer – Singapore
 • People Coach , General Management การบริหาร-จัดการทั่วไป - German
 • Cross Cultural Management การจัดการในวัฒนธรรมผสม
 
ประวัติการศึกษา
 • Education Bachelor Degree in Pharmacy B.Sc. in Pharm Mahidol University
 • เภสัชศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ประสบการณ์
 • Trainer and Consultant in : Marketing , Selling and Management
 • ที่ปรึกษางานฝึกอบรมด้าน การขาย การตลาด การบริหาร
 • Selling Skill เทคนิคการขาย , กระบวนการขายพื้นฐาน ,    
 • Inside Selling Technique กระบวนการขายภายในสถานที่
 • Industrial Selling Skill การขายในธุรกิจอุตสาหกรรม
 • Consultative Selling การขายอย่างที่ปรึกษา
 • Sales Management การบริหารงานขาย 
 • Sales Presentation
 • Marketing Management
 • Branding : Sustainable branding
 • Key Account management 
 • Field Management & Coaching Salesman on The Job
 • Train the Trainer
 • The Effective Meeting and Communication Technique
 
การจัดประชุมและสื่อสารในที่ประชุม
 • Communication การสื่อสารในองค์กร   
 • Leadership การเป็นผู้นำ / Supervisory Skill
 • Motivation การจูงใจ               
 • Teamwork ฯลฯ