อ.พลกฤต โสลาพากุล
 
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาการจัดการ
  • ประกาศนียบัตร Lead/Auditor ISO 9001 : 2015 Certificated by IRCA
  • ประกาศนียบัตร Lead/Auditor ISO 14001:2015  Certificated by IRCA
  • ประกาศนียบัตร การพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Organization Development รุ่นที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ( จำนวน 8 วัน)
  • การสร้างและพัฒนาที่ปรึกษาเชิงธุรกิจ กิจกรรมการพัฒนาที่ปรึกษาด้านการวินิจฉัยสถานประกอบการ (Shindan) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภายใต้การกำกับของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ( 90 ชั่วโมง)
ประวัติการทำงานปัจจุบัน
  • วิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจด้านการพัฒนาองค์กร
  • ที่ปรึกษาบัญชี-การเงิน และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001&14001
  • ที่ปรึกษาธุรกิจโครงการ RISMEP ประจำศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ชลบุรี
  • ที่ปรึกษาด้านบัญชี และภาษีอากร บริษัท ศุภทัศนา จำกัด (ปัจจุบัน)
  • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาองค์กร บริษัท สิริมาตาคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (ปัจจุบัน)