อ.ณรงค์เวทย์ วจนพานิช
 
นักขายและนักการตลาดที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจของเมืองไทย
 
การศึกษา
 • ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
 • พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Management Development Program University of Pennsylvania

ตำแหน่งงานปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการพัฒนาเครือข่ายจัดจำหน่าย บจก.เอสซีจี เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์
 • วิทยากรภายในเครือซิเมนต์ไทย
 • วิทยากรรับเชิญหลายสถาบัน
 
ประสบการณ์ทำงาน
 • ผู้แทนขาย บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย
 • ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บจก.พีน่าเฮ้าส์
 • ผู้จัดการบริการและพัฒนาผู้แทนจำหน่าย บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย
 • ผู้จัดการพัฒนาลูกค้า บจก.ซิเมนต์ไทยการตลาด
 • ผู้จัดการพัฒนาการตลาด บจก.ซิเมนต์ไทยการตลาด
 • ผู้จัดการเน็ตเวิร์ค อะคาเดมี บจก.เอสซีจี เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์
 • ผู้อำนวยการ สถาบันนายช่างดี
 
ประสบการณ์ทำงานอื่นๆ
 • คณะกรรมการการประกวดแผนการตลาด MAT Award
 • คณะกรรมการการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award
 • คณะกรรมการหลักสูตร Mini Master of Retail Management ร่วมกับ NIDA
 • ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบตลาดและเพิ่มศักยภาพธุรกิจไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
ประสบการณ์การบรรยาย
 • วิทยากรหลักสูตรการวิเคราะห์การตลาดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยากร CEP (Continuing Education Program For Business) Thammasat Business School
 • วิทยากรอบรม สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
 • วิทยากรอบรม สถาบันการบริหารและจิตวิทยา
 • วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • วิทยากรและอาจารย์รับเชิญสถาบันการศึกษา
 • วิทยากรรับเชิญองค์กรภาครัฐและเอกชน
 
หัวข้อ
 • Sales Negotiation
 • Mastering Business Negotiation
 • Advance Sales Negotiation Tactics
 • Sales Planning For Management
 • Super Sales Managers
 • Progressive Sales Volume Strategy and Prediction
 • 9 Steps to Sales Success
 • Proactive Sales for increasing new customer
 • Application Guide for Professional Marketer
 • Marketing for The Boss
 • กลยุทธ์การตลาดและการขายสินค้าอุตสาหกรรม
 • กุญแจสู่ความสำเร็จในงานขาย
 • การบริหารการวางแผนการขาย
 • ครบเครื่องเรื่องนักขาย
 • ก้าวสู่นักขายมืออาชีพ
 • นักขายพันธุ์ใหม่
 • การเจรจาต่อรองแบบ win-win
 
หน่วยงานและองค์กร
 • บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ฟูจิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
 • บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
 • บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด
 • บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จำกัด
 • บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอส.บี.อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด
 • บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
 • บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
 • บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด
 • บรรษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์การ
 • บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
 • บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และอื่นๆ