อ.กัลยาณี จิราจินต์ (อ.อ้อม)
 
ความชำนาญในวิชาชีพ
  • เปิดธุรกิจ แฟรนไชส์ "Gala Noodle" (เย็นตาโฟตีลังกา) ซึ่งปัจจุบันมีสาขาที่บริหารเองและแฟรนไชส์ซี่ มากกว่า 80 สาขา
  • ประกอบวิชาชีพโดยเป็นครูผู้สอนด้านช่องทางอาชีพด้านอาหารมา 20 ปี
  • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการระบบร้านอาหาร โดยเป็นร้านอาหารจานเส้นมา 15 ปี
  • เปิดโรงงานผลวิตซอสเย็นตาโฟ โดยได้ OTOP 5 ดาว และส่งซอสไปจำหน่ายยังต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ บรูไน เป็นต้น
ประวัติการทำงาน
  • อาจารย์สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย
  • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะมนุษย์ศาสตร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม
  • อาจารย์สถาบันอาหารทั้งภาคราชการและเอกชน
  • วิทยากรให้กับกรมแรงงาน "ครัวไทยสู่ครัวโลก"
  • ที่ปรึกษาให้กับร้านอาหาร และอุตสาหกรรมอาหาร
  • ที่ปรึกษาโครงการ โรงงาน ต่างๆ เป็นจำนวนมาก