อ.สัณห์ชัย นักรบ
 
ประวัติการสอน หรือประวัติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่สอน
 • ผู้ช่วยสอน Business Fundamental Class เรื่อง Plan to Exit
 • พี่เลี้ยง (Mentor) Business Fundamental Class
 • พี่เลี้ยง (Mentor) Genius Consult Class
 
ใบ CER รางวัล หรือสิ่งที่ได้เรียนมา เเละเกียวข้องกับสิ่งที่สอน
 • Business Fundamental Class by Wealth Space
 • Impact Entrepreneur Circle by Wealth Space
 • Wealth Dynamic Class by Wealth Dynamic Thailand
 • Wealth Spectrum Class by Wealth Dynamic Thailand
 • Millionaire Master Plan Boot Camp by Wealth Dynamic Thailand
 • The Stock Mastermind by Pop Freedom Investor
 • Invest Now Class (1 Year Course) by Pop Freedom Investor
 • Sales Explosion by Blair Singer
 • Passion Test by Janet Attwood