อ.เอกนรินทร์ คำคูณ
 
Full-stack Programming Instructor/Coding Mentor
ผู้ก่อตั้ง CodingThailand (www.codingthailand.com)
 • วิทยากรอบรม in-house “การพัฒนา Web Application ด้วย Node.js และ MongoDB” บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 
 • วิทยากรอบรม in-house “การสร้าง Mobile App ด้วย React Native” บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
 • วิทยากรอบรม in-house “การสร้าง Mobile App ด้วย React Native” บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) 
 • วิทยากรอบรม in-house “การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 3 + Angular 5” บริษัท Add Pay จำกัด 
 • วิทยากรอบรม “การพัฒนา Web Application ด้วย Laravel 5.5 และ Vue.js” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
 • วิทยากรอบรม “การพัฒนา Web Application ด้วย Laravel 5.5 และ Vue.js” บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 
 • วิทยากรอบรม in-house “การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 3 + Angular 5” มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 • วิทยากรอบรม in-house “Angular 4 Programming” มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 • วิทยากรอบรม in-house “การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 3 + Angular 4” บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จำกัด 
 • วิทยากรอบรม in-house “การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 3 + Angular 4” มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 • วิทยากรอบรม in-house “การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 3 + Angular 4” มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
 • วิทยากรอบรม in-house “การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 3 + Angular 4” บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 
 • วิทยากรอบรม “การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 3 + Angular 4” มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 • วิทยากรอบรม in-house “การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 2 + Angular 2” บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
 • วิทยากรอบรม in-house “การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 2 + Angular 2” มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 • วิทยากรอบรม in-house “Angular 4 Programming” บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
 • วิทยากรอบรม "การพัฒนา Web Application ด้วย PHP และ MySQL" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
 • ผู้เขียนหนังสือ “Ionic 3: Build Mobile App for Web Developer”
 
ประวัติโดยย่อ
 • โปรแกรมเมอร์มืออาชีพ ผู้ก่อตั้ง CodingThailand
 • วิทยากรอบรมการเขียนโปรแกรมให้กับบริษัทชั้นนำระดับประเทศ