อ.พานิช อรุณานนท์ชัย
 
Econometrics Instructor with SAS, R programming Instructor, Risk Consultant
 
ประวัติโดยย่อ
  • วิทยากร Econometrics with SAS 
  • วิทยากร R Programming 
  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1 
  • ปริญญาโท Financial Analysis University of San Francisco 
  • ปริญญาโท Economics Indiana University 
  • ปริญญาโท Statistics Texas A&M University 
  • ปริญญาเอก Texas A&M University