ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


ประกวดโฆษณาสั้น หัวข้อ “การประกันภัยรถภาคบังคับ”

ประกวดโฆษณาสั้น หัวข้อ “การประกันภัยรถภาคบังคับ”สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เชิญชวน นิสิต นักศึกษา ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ทีมๆละไม่เกิน 4 คน ประกวดโฆษณาสั้น หัวข้อ “การประกันภัยรถภาคบังคับ” ความยาวไม่น้อยกว่า 30 วินาที ไม่จํากัดเทคนิค รูปแบบ และการนำเสนอ ชิงเงินรางวัลรวมกว่าสองแสนบาท

รูปแบบและกติกา

1. การผลิตโฆษณาสั้น ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 30 วินาที ไม่จํากัดรูปแบบ วิธีการนําเสนอ และเทคนิคการถ่ายทํา
2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีคําขวัญหรือสโลแกนที่ง่ายต่อการจดจํา ตราสัญลักษณ์สํานักงาน คปภ. ข้อความ “สายด่วนประกันภัย 1186” และเว็ปไซค์สํานักงาน คปภ. http://www.oic.or.th
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องส่งเนื้อหา (Script) พิมพ์ด้วยภาษาไทย ลงบนกระดาษ A4 ความยาวไม่เกิน 5 หน้า ตามหัวข้อแนวคิดที่ส่งผลงานเข้าประกวด
4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องบันทึกลงในรูปแบบ DVD มาตรฐานที่สามารถรับชมได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่น DVD ทั่วไป พร้อมชื่อผลงาน และชื่อทีม
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นการลบหลู่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคําที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม
6. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
7. ผลงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งใดที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นแนวคิดและรูปแบบที่ไม่เคยนําเสนอที่ใดมาก่อนและจะต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ของผลงานผู้อื่น หากได้รับรางวัลและถูกตรวจพบภายหลังจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน
8. ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของสํานักงาน คปภ. และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

รางวัล ได้แก่

1.   รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 70,000 บาท ประกาศนียบัตร และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล มูลค่าความคุ้มครอง 1,000,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี มอบให้สถาบันการศึกษา
2.   รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 50,000 บาท ประกาศนียบัตร และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล มูลค่าความคุ้มครอง 500,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี มอบให้สถาบันการศึกษา
3.   รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 30,000 บาท ประกาศนียบัตร และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล มูลค่าความคุ้มครอง 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี มอบให้สถาบันการศึกษา
4.   รางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา 20,000 บาท ประกาศนียบัตร และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล มูลค่าความคุ้มครอง 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี มอบให้สถาบันการศึกษา
5.   รางวัลภาพและเทคนิคยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา 20,000 บาท ประกาศนียบัตร และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล มูลค่าความคุ้มครอง 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี มอบให้สถาบันการศึกษา
6.   รางวัลชมเชย 5 รางวัล ทุนการศึกษารางวัลละ 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
1. นิสิต นักศึกษา ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศโดยไม่จํากัดคณะ โดยสมาชิกในทีมต้องเป็นนิสิต นักศึกษาในสถาบันเดียวกัน
2. สมัครเข้าร่วมการประกวดเป็นทีมๆ ละไม่เกิน 4 คน
3. ผู้สมัครของแต่ละทีมสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 1 ผลงาน

ระยะเวลาการประกวด
1. เปิดรับสมัครและรับผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 มกราคม 2557
2. ประกาศผลรางวัลชนะเลิศ ในวันที่ 7 มีนาคม 2557

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา (พร้อมรับรองสําเนา) หรือสําเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสําเนา)
2. ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ผ่าน http://www.oic.or.thและต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้การรับรองในใบสมัคร

วิธีการสมัคร
1. ทางไปรษณีย์ไปที่ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เลขที่ 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดโฆษณาสั้น” หรือ
2. ยื่นใบสมัครด้วยตัวเองที่ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-513-3999 ต่อ 8301-2 หรือ
สายด่วนประกันภัย 1186 หรือ http://www.oic.or.th