ThaiFranchiseCenter Webboard

พูดคุยทั่วไป สบายๆ | General Talk => งานประกวด, การแข่งขัน | Contest & Competition => ข้อความที่เริ่มโดย: ชนม์ชนก ที่ พฤษภาคม 16, 2019, 02:52:38 AM

หัวข้อ: งาน ประกวดโครงการนวัตกรรมสีเขียวประจำปี 2562 (Youth Greenovation Awards 2019)
เริ่มหัวข้อโดย: ชนม์ชนก ที่ พฤษภาคม 16, 2019, 02:52:38 AM
มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช. ปวท. ปวส.) หรือเทียบเท่า ส่งผลงานประดิษฐ์นวัตกรรม เข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2562 (Youth Greenocation Awards 2019) ชิงถ้วยรางวัล ทุนการศึกษา และโอกาสไปแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือเข้าร่วมแสดงผลงาน ในเวทีระดับชาติ และนานาชาติ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 10 กรกฎาคม 2562

กำหนดการ
- เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 10 กรกฎาคม 2562

คุณสมบัติของทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวด
1. ประกอบด้วยสมาชิก 1-2 คน และครูที่ปรึกษาโครงงาน 1 คน
2. สมาชิกในทีมทุกคนต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    มัธยมศึกษาตอนปลาย  อาชีวศึกษา (ปวช. ปวส. ปวท.) หรือเทียบเท่า และกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษานั้น ๆ ในปีการศึกษา 2562
3. ครูที่ปรึกษาโครงงานจะต้องมีตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำของสถาบันการศึกษานั้น ๆ
4. ไม่สามารถเปลี่ยนตัวสมาชิกและครูที่ปรึกษาได้ ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินที่ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติจากมูลนิธิ           พลังสร้างสรรค์นวัตกรรมแล้วเท่านั้น

สมัครเข้าร่วมประกวดทางออนไลน์ได้ที่ : shorturl.at/jsNPW
ศึกษารายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที www.powerofinnovation.or.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
- Line ID : addmeadmin
- E-mail : youthgreenovationawards@gmail.com
- Facebook : www.facebook.com/youthgreenovationawards
- Website : www.powerofinnovation.or.th