ThaiFranchiseCenter Webboard

ค้าขายอาเซียน | ASEAN Economic Community (AEC) => ประเทศเวียดนาม | Vietnam => ข้อความที่เริ่มโดย: บิสเนสนิวส์ ที่ มีนาคม 07, 2018, 06:36:04 PM

หัวข้อ: เวียดนามออกมาตรการดึงดูดให้เมืองเหิ่วยางเป็นแหล่งลงทุนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม
เริ่มหัวข้อโดย: บิสเนสนิวส์ ที่ มีนาคม 07, 2018, 06:36:04 PM
(http://globthailand.com/wp-content/uploads/2018/02/Vietnam_0071-2.jpg)

กรมสัมพันธ์ต่างประเทศ นครโฮจิมินห์ และคณะกรรมการประชาชนจังหวัดในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง จัดงานสัมมนา “Introducing Hau Giang Province”  ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดเหิ่วยางและเรียกร้องให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน

จังหวัดเหิ่วยางมีศักยภาพในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม การประมงทางทะเลและการท่องเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง โดยในปี 2560 มีอัตราการเติบโตของ GDP ราว 6.7% นอกจากนี้ยังมีศักยภาพในการพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปอาหารทะเลที่ได้รับการยอมรับจากหลายภาคส่วน แม้ว่าจะมีพื้นที่ทำการเกษตรไม่มาก โดยสามารถผลิตข้าวได้กว่า 1.2 ล้านตันต่อปี อาหารทะเล 206,000 ตันต่อปี อ้อย 1.5 ล้านตันต่อปี และผลไม้ 150,000 ตันต่อปี ตลอดจนมีการเพาะเลี้ยงปศุสัตว์อีกจำนวนมาก

ทางจังหวัดเหิ่วยางได้ให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุนแก่นักลงทุนในด้านต่าง ๆ อาทิ การลดหย่อนภาษีรายได้นิติบุคคล ภาษีที่ดิน การลดขั้นตอนด้านเอกสาร และส่งเสริมสิทธิประโยชน์ในการลงทุนใน อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมกลางน้ำ โครงการพลังงานสะอาด โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน และโครงการเกษตรกรรมและการประมง เป็นต้น

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์
ที่มาของข่าว http://globthailand.com/vietnam_0071/ (http://globthailand.com/vietnam_0071/)
Facebook : https://www.facebook.com/Globthailand/ (https://www.facebook.com/Globthailand/)
Twiter : https://twitter.com/globthailand (https://twitter.com/globthailand)