ThaiFranchiseCenter Webboard

พูดคุยทั่วไป สบายๆ | General Talk => ผู้สนใจแฟรนไชส์ | Investor => ข้อความที่เริ่มโดย: พัทธชา ที่ พฤศจิกายน 16, 2016, 08:48:55 PM

หัวข้อ: แบบสอบถามการศึกษาวิจัยแฟรนไชส์ไทย ในมุมมองของแฟรนไชส์ซี
เริ่มหัวข้อโดย: พัทธชา ที่ พฤศจิกายน 16, 2016, 08:48:55 PM
แบบสอบถามการทำวิจัย  เรื่องการศึกษาปัจจัยในการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย ให้ประสบความสำเร็จ จากมุมมองของแฟรนไชส์ซีในธุรกิจขนาดปานกลางและขนาดเล็ก

วัตถุประสงค์  แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการศึกษาค้นคว้าอิสระเพื่อการศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยในการพิจารณาการเลือกซื้อแฟรนไชส์ของแฟรนไชส์ซี แนวทางการบริหารจัดการให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ การได้รับการฝึกอบรมจากแฟรนไชส์ซอร์ และความเหมาะสมของสถานที่ตั้งร้าน ที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ของแฟรนไชส์ซีให้ประสบความสำเร็จ โดยข้อมูลแบบสอบถามจะนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น
ทั้งนี้ทางคณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาสละเวลาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้

แบบสอบถามตามลิงค์ด้านล่าง
https://goo.gl/forms/OMheyslKRk3yVN3m2