ThaiFranchiseCenter Webboard

พูดคุยทั่วไป สบายๆ | General Talk => งานแฟรนไชส์, งานออกบูธ, งานแสดงสินค้า, งานอีเว้นท์, ออกร้าน ออกงานตามห้างต่างๆ, ออกบูธ ห้างสรรพสินค้า | Event & Exhibition => ข้อความที่เริ่มโดย: ThaiFranchise ที่ พฤศจิกายน 10, 2009, 03:41:10 PM

หัวข้อ: เชิญสถานประกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมและการค้า สมัครเข้ารับบริการวินิจฉัย
เริ่มหัวข้อโดย: ThaiFranchise ที่ พฤศจิกายน 10, 2009, 03:41:10 PM
ขอเชิญสถานประกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมและการค้า สมัครเข้ารับบริการวินิจฉัย พ.ค.-พ.ย. 2552 เท่านั้น (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)        

เนื่องด้วยภาครัฐ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น ได้จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของ SMEs  (รวมถึงภาคการค้า (Trading) ด้วย) ขึ้นมาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย จากความเข้มแข็งของ SMEs จึงเรียนเชิญสถานประกอบการของท่านเข้าร่วมโครงการดังนี้คุณสมบัติของสถานประกอบการ

1. เป็นสถานประกอบการกลุ่ม SMEs ด้านการผลิตหรือการค้า โดยมีพนักงานตั้งแต่ 10 ถึง 200 คน
หรือ มีสินทรัพย์ถาวรระหว่าง 5 ถึง 200 ล้านบาท อย่างใดอย่างหนึ่ง
2. อนุโลมให้สถานประกอบการขนาดใหญ่ที่มีพนักงานเกิน 200 คน และ ทุนจดทะเบียนเกิน 200 ล้านบาท
เข้าร่วมได้ไม่เกิน 50 แห่ง
3. เป็นสถานประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ 76 จังหวัดทัว่ ประเทศ


ประโยชน์ที่สถานประกอบการจะได้รับ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด)

ประโยชน์ทางตรง
1. สถานประกอบการจะสามารถเข้าใจสภาพปัญ
หาที่แท้จริงของตนเอง เพื่อไปสู่การปฏิบัติแก้ไขปรับปรุงได้ในทันที
หลังที่ได้รับการเข้าวินิจฉัยโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วภายใน 1 ถึง 2 สัปดาห์ (รับสมัครตัง้ แต่วันนี้เป็นต้นไป)

ประโยชน์ทางอ้อม
1. ข้อมูลวิเคราะห์เชิงกลุ่มอุตสาหกรรม จะนามาประกอบการพิจารณาโครงการช่วยเหลืออย่างตรงจุดจากภาครัฐบาล
หรือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต (ไม่มีระยะเวลาสิ้นสุด)
2. สถานประกอบการที่ร่วมโครงการจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ โครงการช่วยเหลือจากภาครัฐ บริการที่
เป็นประโยชน์ของสมาคมฯและรวมถึงพันธมิตรของสมาคมฯอย่างต่อเนื่องอีกมากมาย (ไม่มีระยะเวลาสิ้นสุด)
3. สถานประกอบการที่ร่วมโครงการจะได้รับสิทธิ์ เรียนภาษาญี่ปุ่น
(In-house training) และคอร์ส public ในอัตราพิเศษ โดยสอบถามข้อมูลเพมิ่ เติมได้ที่ โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท. โทร. 02-259-9160-9 ตอ่ 41, 42

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) : Technology Promotion Association (Thailand-Japan) 534/4, Soi Patthanakarn 18, Patthanakarn Rd., Suanluang, Bangkok 10250
ฝ่ายวินิจฉัยและให้คาปรึกษาสถานประกอบการ, 6th Fl., Tel. : 717-3000 Ext. 631 Fax : 719-9489, 719-9490


สิ่งที่สถานประกอบการจะต้องเตรียมในการเข้าร่วมโครงการวินิจฉัย
1. ข้อมูลเบื้องต้นของสถานประกอบการ เช่น company profile, ชนิดสินค้า, ที่อยู่, ยอดขาย, จำนวนพนักงานเป็นต้น
2. ข้อมูลการเงินโดยนาเอกสารงบทดลอง หรืองบส่งสรรพากรฉบับเต็มพร้อมหมายเหตุ

คำอธิบายเพิ่มเติม1. การวินิจฉัยสถานประกอบการ เป็นเสมือนกับการตรวจสุขภาพร่างกายของสถานประกอบการใน 5 ด้าน คือ ด้าน
การบริหารจัดการ การตลาดและการขาย การผลิต การบริหารงานบุคคล และการบัญชีการเงิน โดยผู้เชี่ยวชาญหรือนัก
วินิจฉัยตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง มีการเชื่อมโยงปัญ
หาภายในขององค์กรจากข้อเท็จจริง สถานที่จริงในสถานประกอบการ
นั้นเพื่อพิสูจน์สาเหตุที่แท้จริงของการสูญเสียต่างๆในสถานประกอบการ เพื่อที่จะแก้ไขได้ในทันทีก่อนที่จะขยายวงกว้างจน
ยากแก่การเยียวยา อีกทั้งยังทราบถึงลาดับความสาคัญของปัญ
หาที่จะลงมือทา การแก้ไขได้อย่างเป็นระบบ
2. ข้อมูลรายบริษัทจะไม่มีการเปิดเผยต่อบุคคลที่สามโดยเด็ดขาด นอกจากผู้ประกอบการ นักวินิจฉัยและกรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรมเท่านั้น โดยจะไม่มีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นแต่อย่างใด เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ภาพรวมของ
ปัญหาของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมในโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อวิสาหกิจในอนาคตต่อไป


ขั้นตอนการดำเนินการวินิจฉัย

ระยะเวลาประมาณ 3 วัน ต่อ 1 กิจการ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) สถานประกอบการส่งใบสมัคร
2) คัดเลือกสถานประกอบการ
3) นัดหมายเข้าดาเนินการ
4) นักวินิจฉัยเข้าเก็บข้อมูล จานวน 2 วัน
5) นาเสนอผลการวินิจฉัยและแผนปรับปรุง 1 วัน


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. SMEs ได้ทราบศักยภาพและสถานภาพการดำาเนินกิจการของ
ตนเอง ตลอดจนรับทราบปัญหาด้านต่างๆ และแนวทางแก้ไขปัญหา
เบื้องต้น การดาเนินงานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างเป็น
ระบบ
2. เพื่อนาข้อมูลจากการวินิจฉัยสถานประกอบการไปเชื่อมโยง การวาง
แผนการใช้ที่ปรึกษาเชิงลึก ภายใต้แผนการสนับสนุนของกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม


หากมีความสนใจโปรดกรอกใบสมัครและแนบแผนที่บริษัท ส่งมายังโครงการที่ shindan2500@yahoo.com หรือทาง fax หมายเลข 0-2719-9489, 0-2719-9490 (แนะนำให้ scan เอกสารและส่งทาง e-mail เพื่อความสะดวกในการสื่อสาร และทางโครงการไม่ต้องเสียเวลานำเอกสาร fax มา scan ซ้ำเพื่อเข้าระบบ)

รับข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายวินิจฉัยและให้คาปรึกษาฯ โทร 085-848-9000 e-mail: amornpich@gmail.com