ThaiFranchiseCenter Webboard

พูดคุยทั่วไป สบายๆ | General Talk => งานแฟรนไชส์, งานออกบูธ, งานแสดงสินค้า, งานอีเว้นท์, ออกร้าน ออกงานตามห้างต่างๆ, ออกบูธ ห้างสรรพสินค้า | Event & Exhibition => ข้อความที่เริ่มโดย: ThaiFranchise ที่ กันยายน 05, 2009, 06:17:25 AM

หัวข้อ: สัมมนาทางวิชาการ BizIT2009 : Mission Possible: IT Strategic for Opportunity and
เริ่มหัวข้อโดย: ThaiFranchise ที่ กันยายน 05, 2009, 06:17:25 AM
สัมมนาทางวิชาการ BizIT2009 : Mission Possible: IT Strategic for Opportunity and Survival

จัดโดย: นิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์


งานสัมมนาเชิงวิชาการและนิทรรศการ BizIT เป็นงานที่จัดขึ้นทุกปี โดยได้จัดงานติดต่อกันมาภายใต้นโยบายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรด้านไอทีของ โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และในปีนี้ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 11 (MSIT11) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการจัดงาน BizIT2009 โดยมีรายละเอียดโครงการในการจัดงานสัมมนา ดังนี้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ในเรื่องของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจทุกระดับทั้งภาครัฐ และเอกชน ในภาวะของวิกฤตเศรษฐกิจ

2. เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งจะก่อให้เกิดความตระหนักต่อหน้าที่และขอบเขตที่รับผิดชอบ  ในการที่จะก้าวไปสู่ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้มีความพร้อมในการประยุกต์ ใช้งาน การแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร การเลือกใช้เครื่องมือ และวิธีการที่ถูกต้องแม่นยำเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อไป


วันที่อบรม สัมมนา:
วันพฤหัสบดีที่ 15 – ศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2552

8.00 - 16.30 น.

หัวข้ออบรม สัมมนา:
Theme: Mission Possible: IT Strategic for Opportunity and Survival

จัดการสัมมนาเป็น 3 Tracks และมีหัวข้อหลัก ๆ คือ

1. IT Strategics for Opportunity and Survival

2. แนวทางการบริหารจัดการการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อลดต้นทุน (Guidelines for Management Software to Reduce Costs)

3. เพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจอย่างชาญฉลาดด้วยโอเพนซอร์ส (Strengthen Your Business with Open Source)

4. วิธีการลดต้นทุนด้านไอทีด้วยวิธีเวอร์ชวลไลเซชัน (How to Reduce IT Costs through Virtualization)

5. เพิ่มกำไรจากการพัฒนา BI สู่ BPM (Enhance the development of Business Intelligence to Business Process Management)

6. Search Engine & Social Media Marketing Strategies in Economic Crisis

7. เคล็ดลับกับการเริ่มต้น Cloud Computing (A Guide to Getting Started with Cloud Computing)

8. เสริมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยบนเวอร์ชวลไลเซชัน (Enhance Virtualization Security)

9. Web Platform and Web-Oriented Architecture (WOA)

10. เทคโนโลยีโมบายที่จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตเรา

11. Technology Update : Where will Investments Go?

12. ผลกระทบต่อการเพิกเฉยต่อกฎความปลอดภัย (Impact What Your Business Get Away From the Safety Rules)

13. ผลกระทบต่อการเพิกเฉยต่อ พรบ.คอมพิวเตอร์ (Impact What Your Business Ignore  the Computer Law)

14. Best Practice Sharing in Virtualization Technology by MSIT11

15. เสวนา “การวางกลยุทธ์ด้านไอทีอย่างเซียน 360 degree Excellent IT Strategy”


วิทยากร:
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งเป็นที่ยอมรับ เช่น

• รศ. ยืน ภู่วรวรรณ

• ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่รู้จักในวงการ ICT.

• ฯลฯ

ค่าลงทะเบียน/โปรโมชั่น:
บุคคลทั่วไป และผู้ประกอบธุรกิจ  คิดค่าลงทะเบียนสัมมนา จำนวน 200.00 บาท

คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา  ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสัมมนา

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม สัมมนา:
ผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 400-500 ท่าน ประกอบด้วย

1. บุคลากรในสายไอที. ทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการจากหน่วยงานของรัฐฯและเอกชน

2. อาจารย์-นิสิต-นักศึกษา ในสาขาคอมพิวเตอร์และไอที.

3. บุคคลทั่วไปหรือผู้ประกอบการที่มีความสนใจในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน

จำนวนที่รับ:
400-500
สถานที่จัดอบรม สัมมนา:ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• บริเวณอาคารสารนิเทศ 50 ปี

• แบ่งออกเป็น Tracks ต่าง ๆ จำนวน 3 Tracks

• ใช้ห้องประชุม 3 ห้อง คือ

ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น1

ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2

ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2

• จัดการบรรยายตามหัวข้อและ Tracks ต่าง ๆ ตามกำหนดการ

พื้นที่จัดนิทรรศการ และพื้นที่แสดงผลงาน

• บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

• จัดบูธสำหรับให้การผู้สนับสนุนจัดแสดงสินค้าและ/หรือบริการต่าง ๆ

• จัดบูธ สำหรับแสดงผลงานของนิสิตในโครงการฯ และประชาสัมพันธ์โครงการฯ

• จัดกิจกรรมให้ความรู้-ร่วมสนุกกับผู้เข้าร่วมสัมมนา และเยี่ยมชมบูธ

ลงทะเบียน/สำรองที่นั่งได้ที่:
http://bizit.cpe.ku.ac.th/register/register.php

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
โครงการบัณฑิตศึกษา

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ. พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0-2942-8555 ต่อ 1441 โทรสาร: 0-2579-2200