ThaiFranchiseCenter Webboard

พูดคุยทั่วไป สบายๆ | General Talk => งานประกวด, การแข่งขัน | Contest & Competition => ข้อความที่เริ่มโดย: กันปืน ที่ สิงหาคม 15, 2013, 06:45:02 AM

หัวข้อ: ประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 2
เริ่มหัวข้อโดย: กันปืน ที่ สิงหาคม 15, 2013, 06:45:02 AM
ประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 2

(http://www.contestwar.com/sites/default/files/styles/medium/public/contest/contest0.jpg?itok=7dsbErmG)

เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ตลอดมา องค์การฯโดยการสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และมูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย จึงได้จัดงานประกวดภาพถ่ายขึ้น ในหัวข้อ “มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 1 ขึ้นนั้น ได้รับผลสําเร็จด้วยดี คณะอนุกรรมการฯ จึงมีความเห็นชอบว่า ควรจะดําเนินกิจกรรมนี้ในครั้งต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมชื่นชมความงามของพรรณพฤกษา ภายในสวนพฤกษศาสตร์ฯ ทั้ง 5 แห่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ และร่วมส่งภาพถ่ายดอกไม้ - พรรณไม้ต่างๆ ภายในสวนพฤกษศาสตร์ฯ เข้าร่วมประกวด โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์
1.   เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
2.   เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความสําคัญของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และ สวนพฤกษศาสตร์สาขาทุกแห่งให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
3.   เพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสํานึก เกิดความรัก ความรู้สึกหวงแหน ความเป็นเจ้าของร่วมกันของคนไทยที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.   เพื่อให้ได้ภาพถ่ายสวยงามในเชิงศิลป์ของพรรณไม้ต่างๆ สําหรับใช้ในกิจการของสวนพฤกษศาสตร์ฯ

กลุ่มเป้าหมาย
•   นักถ่ายภาพทั้งมืออาชีพและสมัครเล่น
•   นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนผู้สนใจในการถ่ายภาพ

เงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวด
1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพที่ถ่ายภายในสวนพฤกษศาสตร์ฯ จํานวน 5 แห่งขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ คือ
•  สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5384-1234 โทรสาร 0-5329-9754
e-mail : qsbg@chmai.loxinfo.co.th
•  สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดําริ อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ 0-5531-6713(-5) โทรสาร 0-5531-6713
e-mail : phitsanulok@qsbg.org
•  สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ 0-3863-8881 โทรสาร 0-3863-8880
e-mail : rayong@qsbg.org
•  สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4321-0157 โทรสาร 0-4321-0707
e-mail : khonkaen@qsbg.org
•  สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์ 0-5591-0248(-9) โทรสาร 0-5591-0248 ต่อ 22
e-mail : aonake@hotmail.com
2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายของช่างภาพที่ไปลงทะเบียนด้วยตนเองที่สวนพฤกษศาสตร์ฯ ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2556 – 31 มกราคม 2557 เท่านั้น โดยถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล ขนาดของไฟล์ต้องมีความละเอียด อย่างน้อย 6 ล้านพิกเซล และรูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน .TIFF หรือ .JPEG (ไม่รับภาพที่เป็น RAW FILE และไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น)
3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้คนละไม่น้อยกว่า 3 ภาพแต่ไม่เกิน 10 ภาพ และสามารถตกแต่งภาพพื้นฐานได้ และภาพถ่ายจะ่ต้องดูเป็นธรรมชาติ
4. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องขยายเป็นภาพถ่ายขนาดของภาพ 12X 18 นิ้ว ติดการ์ดแข็งสีดําและให้ส่งภาพถ่ายที่เข้าร่วมประกวดมาพร้อมไฟล์ภาพที่บันทึกลงแผ่นซีดี และกรอกแบบฟอร์มนําส่งภาพ ซึ่งสามารถ download แบบฟอร์มได้จากทางเว็บไซต์ www.qsbg.org หรือขอรับแบบฟอร์มได้ที่ งานประชาสัมพันธ์สวนพฤกษศาสตร์ฯ ทุกแห่ง ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลภาพถ่ายและต้นฉบับจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์
5. ผู้ส่งผลงานต้องกรอกแบบฟอร์มกํากับผลงานที่กําหนดให้อย่างชัดเจน เขียนรายละเอียดการถ่ายภาพ สถานที่ถ่ายภาพ ระบุชื่อผู้ถ่ายภาพ พร้อมตั้งชื่อภาพ และเขียนคําบรรยายภาพ หรือเหตุการณ์ประทับใจ 4-5 บรรทัด
6. เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ไม่เคยแสดงต่อสาธารณชนและไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง และห้ามมิให้ส่งผลงานในนามผู้อื่น หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับและตัดสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดครั้งต่อๆ ไป
7. ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์มีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนําไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท องค์การสวนพฤกษศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนผลงานภาพถ่ายและซีดีที่ส่งเข้าร่วมประกวด
8. การตัดสินไม่มีการแบ่งประเภท จะพิจารณาจากคุณค่าของผลงานเป็นหลัก และคณะกรรมการมีสิทธิ์กําหนดวิธีการตัดสิน การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินถือว่าเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้ คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินจะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผลงานที่มีคุณภาพเหมาะสมเข้าร่วมแสดง

รางวัลการประกวดภาพถ่าย
•  รางวัลยอดเยี่ยม เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
•  รางวัลดีเด่น จํานวน 3 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
•  รางวัลชมเชย จํานวน 81รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

กำหนดการการส่งผลงานภาพถ่าย
ลงทะเบียนด้วยตนเองที่สวนพฤกษศาสตร์ฯ ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2556 – 31 มกราคม 2557
•  ทางไปรษณีย์ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2557
ส่งถึงงานประชาสัมพันธ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์
100 หมู่ 9 ตําบลแม่แรม อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
•  ส่งด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2557 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ตั้งแต่เวลา 11.00 –16.00 น. ณ งานประชาสัมพันธ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์
100 หมู่ 9 ตําบลแม่แรม อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
(ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเกินกําหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์จะถือเอาวันที่ลงตราประทับของไปรษณีย์เป็นสําคัญ)

ตัดสินผลงานภาพถ่าย
วันที่ 28 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพฯ

ประกาศผลการตัดสิน
วันที่ 21 เมษายน 2557 ทางเว็บไซต์ : http://www.qsbg.org (http://www.qsbg.org)

พิธีมอบรางวัล
ภายในเดือนสิงหาคม 2557

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
•  งานประชาสัมพันธ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์
100 หมู่ 9 ตําบลแม่แรม อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
•  โทรศัพท์ 0-5384-1234 โทรสาร 0-5384-1009, 0-5329-9754
•  E-mail : pr_qsbg@hotmail.com
•  ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ :http://www.qsbg.org (http://www.qsbg.org)