ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
36K
458
75
1
สถาบันสอนภาษาอังกฤษฟันอิงลิช
(Fun English)
ฟันอิงลิชเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้นที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2540 ดำเนินงานโดยผู้มีคุณวุฒิทางด้านการสอนภาษาอังกฤษโดยตรง และมีประสบการณ์ในการสอนมาเป็นเวลากว่า 20 ปี ได้คิดค้นและใช้วิธีการสอนด้วยหลักสูตรโฟนิคส์ ที่เน้นการออกเสียงสำเนียงภาษาอังกฤษและสามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง

โดยสอนในรูปแบบง่าย สนุก และได้ผลดีในการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับทุกวัย ดังนั้น เพื่อให้ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องในทุกๆพื้นที่ จึงทำเป็นธุรกิจ Franchise ขยายสาขาไปทั่วประเทศ
500,000 - 700,000 บาท
50,000 บาท ต่อเดือน
ปัญหาที่คนไทยมีในการพูดภาษาอังกฤษ คือ การออกเสียง และการฟัง การพูด คนไทยส่วนใหญ่เรียนรู้ ภาษาอังกฤษผ่านกฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์จนเกิดความแม่นยำ แต่ไม่สามารถนำมาพูดได้อย่างเจ้าของภาษา หรือบางคนอาจจะวิตกเรื่องของการพูดผิดไวยากรณ์จนไม่กล้าพูด ทำให้คนไทยไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษทั้งๆที่เรียนมาเป็นเวลาหลายปี ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วเขาสามารถใช้ภาษาในการสนทนาและติดต่อสื่อสารได้มากกว่า

เพื่อช่วยให้คนไทยสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นทั้งคนที่ยังพูดไม่ได้ หรือ สามารถสนทนาได้อยู่แล้ว แต่ต้องการปรับปรุงเรื่องเสียงและสำเนียง ฟันอิงลิชจึงนำเรื่อง Phonics มาพัฒนาและทำเป็นหลักสูตรให้เหมาะกับคนไทย โดยมุ่งเน้นการออกเสียงในภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐานจนผู้เรียนสามารถแยกเสียงของคำในภาษาอังกฤษได้  และสุดท้ายสามารถฟังภาษาอังกฤษที่มีอยู่ในสื่อต่าง ๆ ได้ดีขึ้น เมื่อพัฒนาการเรื่องการฟังดีขึ้น การพูดที่ดูเหมือนเป็นปัญหาก็จะดีขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องไปเน้นหลักไวยากรณ์เช่นที่ผ่านมา

จากการเปิดธุรกิจการสอนภาษาอังกฤษ และการค้นคว้าจนได้หลักสูตร Phonics ที่นำมาใช้สอนเป็นระยะเวลาหนึ่ง เมื่อเห็นว่าหลักสูตรนี้ได้ผลเป็นอย่างดี จึงมีการจัดตั้งบริษัท ฟันอิงลิช จำกัด ขึ้นและทำการขยายธุรกิจออกไปในพื้นที่ต่างๆ ด้วยระบบแฟรนไชส์ 

หลักสูตร Phonics ของฟันอิงลิช นั้นได้มีการพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อให้เหมาะสมต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางสังคม และการศึกษา แล้วยังรวมถึงการพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถถ่ายทอดความรู้ และมีวิธีการสอนที่สามารถทำให้ผู้เรียนสามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง โดยใช้หลักสูตร Phonics ซึ่งนับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นผลดีต่อผู้ประกอบการที่เห็นความสำคัญของการศึกษาภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง ผลตอบแทนในระยะยาว และความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยส่งเสริมพัฒนาคนไทยให้มีความรู้ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างได้ผล เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจและทำให้ผู้ประกอบการประสบความสำเร็จ 

ทางบริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุน และแนะนำการบริหารงานของ Franchisee ร่วมกับผู้ประกอบการ โดยดำเนินการตามขั้นตอนตั้งแต่การวิเคราะห์สถานที่ของแต่ละสาขา การวิเคราะห์คู่แข่ง การเซ็นสัญญาเปิดโรงเรียน และการบริหารการตลาด เช่น การจัดกิจกรรมการเปิดสาขา การทำโปรโมชั่นต่าง ๆ เป็นต้น 

สิ่งที่ผู้ประกอบการมีความกังวลใจว่าตนเองไม่ได้เรียนจบครู หรือข้อจำกัดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน และการจัดครูผู้สอนนั้น บริษัทได้มีระบบการจัดการบริหารครูผู้สอนอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับหลักสูตร ทั้งนี้ยังรวมถึงข้อจำกัดต่างๆ ที่บริษัทต้องจัดการให้คำแนะนำที่ดีต่อ Franchisee

หลักสูตรโฟนิคส์ (Phonics) แบ่งเป็น 6 ระดับ เพื่อพัฒนา
 1. การออกเสียงที่ถูกต้องตามหลักการออกเสียงภาษาอังกฤษ IPA (International Phonetic Alphabet) 
 2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ ๆ ที่จะได้เพิ่มขึ้นระดับละประมาณ 100 คำ รวมทั้งการออกเสียงที่ถูกต้อง
 3. ทักษะในการฟังภาษาอังกฤษจากการฟังซ้ำหลาย ๆ ครั้งจากสื่อการสอน เช่น เพลง และกิจกรรมประกอบอื่น ๆ
 4.  ทักษะในการผสมคำอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
ไวยากรณ์ (Grammar)

สำหรับชั้นประถมปลายขึ้นไปเมื่อเด็กอ่านได้และรู้คำศัพท์แล้ว จะต้องเติมหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ส่วนต่างๆ ของประโยค กาล (Tenses) ประโยคคำถาม ประโยคปฏิเสธ และอื่นๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการเขียน และในการสอบวัดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ (English with Native Teachers)

ฝึกความเชื่อมั่นในการพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ ตั้งแต่เรื่องในชีวิตประจำวัน จนถึงสามารถแสดงความคิดเห็น หรือโต้แย้งเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
54 สาขา
รวมสาขาทั้งหมด54 สาขา
ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ (Franchisee Fee) 450,000 บาท

ค่าธรรมเนียมสิทธิ์ (Royalty Fee) 
 • อัตราค่าธรรมเนียมสิทธิ์ คิดเป็น 13% ต่อเดือน จากรายรับการขายคอร์สเรียนก่อนหักค่าใช้จ่าย
ค่ากองทุนการตลาดขององค์กร (Corporate Marketing Fee) 
 • อัตราค่ากองทุนการตลาด คิดเป็น 2% ต่อเดือน จากรายรับการขายคอร์สเรียนก่อนหักค่าใช้จ่าย
 1. เป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไปและ/หรือมีความตั้งใจจริงที่จะดำเนินธุรกิจนี้
 2. เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ในการเช่าอาคารพาณิชย์อยู่ในย่านชุมชน หรือ พื้นที่ในห้างสรรพสินค้า
 3. สินค้า 100 ตรม. ขึ้นไป
 4. มีความสนใจ และตั้งใจจริงที่จะพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย
 5. มีเวลา หรือมีตัวแทนที่เหมาะสม สามารถดูแลบริหารสาขาได้
 6. มีเงินลงทุน พร้อมเงินหมุนเวียนประมาณ 5 - 7 แสนบาท
 1. ลิขสิทธิ์การทำธุรกิจแฟรนไชส์ฟันอิงลิช ในเขตพื้นที่ของผู้ประกอบการเป็นเวลา 5 ปี
 2. หลักสูตรการเรียนการสอนของฟันอิงลิช
 3. การอบรมครู พนักงาน และผู้ประกอบการสาขา
 4. หนังสือตัวอย่าง และสื่อการสอนตามหลักสูตร
 5. ป้ายหน้าร้าน และโบรชัวร์
 6. คู่มือการประกอบธุรกิจ
 7. ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มเซ็นสัญญา การเปิดตัวสาขา และการดำเนินธุรกิจ
 8. ให้คำปรึกษาตลอดอายุสัญญา
จากการที่บริษัทฟันอิงลิชได้เข้ามาสู่การขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษโดยใช้หลักสูตรโฟนิคส์นับเป็นแบรนด์ไทยเจ้าแรกระยะเวลากว่า 10 ปี พบว่า หลักสูตรโฟนิคส์ (Phonics) ที่ทางสถาบันได้พัฒนามาถึงขณะนี้นับว่าได้ผลเป็นอย่างดี และมีความแตกต่างจนถือได้ว่าเราเป็นผู้นำในเรื่องนี้

ทางสถาบันมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะสถาปนาความเป็นผู้นำทางด้านโฟนิคส์ร่วมกันกับแฟรนไชส์ซี

กลุ่มเป้าหมายคือ เด็กอายุ 3 – 12 ปี มีจำนวน 18% ของจำนวนประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มทีมีขนาดใหญ่มาก

ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อผู้บริหารดร.รุจาพร สุนทรปาน
ชื่อผู้ติดต่อดร.รุจาพร สุนทรปาน
ที่อยู่
537/9 ม.4 ถนนพหลโยธิน62 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
มือถือ
062xxx
โทรศัพท์
02-xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 fe@xxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  สถาบันสอนภาษาอังกฤษฟันอิงลิช
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. ขนิษฐา วัชxxx 09451xxx greenxxx
2. อิศราภรณ์ xxx 08047xxx Isaraxxx
3. Wikunda Paxxx 09744xxx srto2xxx
4. gregor walxxx 08010xxx gregoxxx
5. gregorxxx 08010xxx gregoxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม75 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 36,336 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 65 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน