Cha´mingo ฝีมือคนไทย รสชาติไกลเหมือนต้นตํารับ เติบโตจากจุดเล็กๆที่เรียกว่า “อาชีพ" พัฒนามาไกล จากความถูกใจของ "ลูกค้า" เดินหน้าต่อเพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์
ชามิงโก้