ลำดับตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศสมาชิกอาเซียน (เรียงลำดับ 1-10)
คลิกเรียงลำดับ
Click to sort

BN

ID

MY

PH

SG

TH

KH

LA

MM

VN
จำนวนประชากร | Population (ล้านคน)
รายได้ต่อหัว | Gross domestic product: GDP (USD)
การใช้จ่ายเพื่อการบริโภค | Private Consumption Expenditure (% of GDP)
คุณภาพคน | Human Development Index
จำนวนนักท่องเที่ยว | Number of tourists (พันคน)
จำนวนคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล | Number of personal computers
(ต่อประชากร 100 คน)
จำนวน Fixed Broadband Internet Subscribers (ต่อประชากร 100 คน)
ต้นทุนการจัดตั้งธุรกิจ | Gross national income: GNI (% of GNI per Capita)
จำนวนวันที่ใช้ในการจัดตั้งธุรกิจ | Setting up businesses (วัน)
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ | Interest on the loan (%)
ที่มา : Asia Development Bank
ประมวลโดย : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม