แบบทดสอบ    แฟรนไชส์    ความพึงพอใจของแฟรนไชส์ซี
| ทดสอบ 39 คน | ดูผลสำรวจ
8.1K
facebook
google plus
แบบสำรวจ ความพึงพอใจของ แฟรนไชส์ซี่
                หากท่านเจ้าของแฟรนไชส์ อยากทราบว่าการบริหารจัดการในรูปแบบแฟรนไชส์ของธุรกิจท่านนั้น สร้างความพึงพอใจให้กับแฟรนไชส์ซี่ (หรือ คนที่มาซื้อแฟรนไชส์) มากน้อยเพียงไร วิธีง่ายๆ ลองให้พวกเค้าเหล่านั้น มาตอบแบบสอบถามเหล่านี้ ท่านจะได้ทราบว่าธุรกิจของท่านนั้น จะต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ส่วนไหนบ้าง?
                อนึ่ง การทำแบบสอบถามนี้ เสมือนเป็นการหยั่งเสียงสะท้อนไปยัง เจ้าของแฟรนไชส์ ให้ท่านได้กลับมาทบทวนดูว่า ยังมีสิ่งไหน อย่างไร ที่ต้องปรับปรุง เพื่อรองรับความต้องการของแฟรนไชส์ซี่ ในอนาคตหรือไม่ และช่วยกำหนดแนวทางในการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ของท่านให้เติบโตอย่าง ยั่งยืนต่อไป
ชื่อ - สกุล*
E-mail 
*
ประเภทธุรกิจชื่อธุรกิจ

* ข้อมูลจำเป็น (ระบบจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นความลับ)

1. ตำแหน่งของท่านในธุรกิจแฟรนไชส์ *
 
 
2. เพศ *
 
 
3. อายุ *
 
 
4. ระดับการศึกษา *
 
 
5. ระยะเวลาในการดำเนินกิจการ *
 
 
6. จำนวนพนักงานในธุรกิจของท่านมีจำนวน *
 
 
7. เงินลงทุนในช่วงเริ่มกิจการ *
 
 
8. ทำเลที่ตั้งของกิจการ *
 
 

 
1.ท่านเชื่อมั่นว่าแฟรนไชส์ซอร์ของท่านมีประสิทธิภาพที่สูงในการดำเนินกิจการแฟรนไชส์
2.ท่านเชื่อมั่นว่าเแฟรนไชส์ซอร์ของท่านปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำในธุรกิจได้เป็นอย่างดี
3.ท่านเชื่อมั่นว่าแฟรนไชส์ซอร์ของท่านมีการดำเนินธุรกิจอย่าซื่อสัตย์และตรงไปตรงมา
4.ข้อมูลที่ได้รับจากแฟรนไชส์ซอร์ของท่านจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ทุกครั้ง
5.สิ่งที่แฟรนไชส์ซอร์ของท่านได้ปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงในสัญญาอย่างครบถ้วน
6.เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับธุรกิจของท่านแฟรนไชส์ซอร์จะรีบดำเนินการช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับท่าน
7.แฟรนไชส์ซอร์ของท่านมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือท่านให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจเป็นอย่างดี
8.ท่านได้รับความช่วยเหลือด้านทรัพยากรต่างๆ เช่น ด้านการพัฒนาบุคลากร จากแฟรนไชส์ซอร์ของท่านเป็นอย่างดี
9.ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับแฟรนไชส์ซอร์มีความเป็นไปด้วยดีในการดำเนินกิจการร่วมกันในระยะยาว
10.ในกรณีที่ท่านดำเนินธุรกิจผิดพลาดและส่งผลกระทบต่อภาพรวมของธุรกิจแฟรนไชส์ซอร์ยินดีให้อภัยและร่วมกันการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
11.ท่านสามารถนำข้อมูลที่ได้รับจากแฟรนไชส์ซอร์มาช่วยแก้ปัญหาในการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี
12.แฟรนไชส์ซอร์ของท่านสามารถตอบคำถามและให้คำแนะนำได้อย่างทันทีเมื่อท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการดำเนินกิจการ
13.ท่านและแฟรนไชส์ซอร์ของท่านต่างก็ให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลต่างๆทางธุรกิจของแต่ฝ่ายเป็นอย่างดี
14.ท่านมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินธุรกิจกับแฟรนไชส์ซอร์ของท่านอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง
15.ท่านได้แลกเปลี่ยนข้อมูลทางการตลาดและความต้องการของผู้บริโภคกับแฟรนไชส์ซอร์ของท่านอย่างสม่ำเสมอ
16.แฟรนไชส์ซอร์ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์หรือเทคนิคต่างๆเพื่อให้ท่านนำไปปรับปรุงที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 
1.แฟรนไชส์ซอร์ของท่านพยายามที่จะรักษาความสำเร็จของธุรกิจของท่านในระยะยาวนาน
2.แฟรนไชส์ซอร์ของท่านให้ความสำคัญเกี่ยวกับข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญากับทุกๆแฟรนไชส์ซี
3.แฟรนไชส์ซอร์ของท่านมีจริยธรรมในการดำเนินงานที่ดีต่อแฟรนไชส์ซีและผู้บริโภค เช่นการให้ความสำคัญในด้านการคัดสรรวัตถุดิบและการผลิตที่มีคุณภาพในทุกขั้นตอน
4.แฟรนไชส์ซอร์ของท่านให้ความสำคัญของจรรยาบรรณในการทำธุรกิจร่วมกันมากกว่าการมุ่งเน้นผลกำไรเพียงอย่างเดียว
5.แฟรนไชส์ซอร์ของท่านให้ความสำคัญในการปรับปรุงการดำเนินงานของ แฟรนไชส์ซี โดยการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีให้กับแฟรนไชส์ซี
6.แฟรนไชส์ซอร์ของท่านได้ดำเนินงานตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
7.แฟรนไชส์ซอร์ของท่านไม่เคยทำผิดข้อตกลงใดๆที่กำหนดไว้ในสัญญา

 
1.แฟรนไชส์ซอร์ได้มีการอธิบายรายละเอียดของเอกสารต่างๆในการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเข้าใจง่ายอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์
2.แฟรนไชส์ซอร์ได้มีการแนะนำเกี่ยวกับเคล็ดลับและเทคนิคต่างๆที่จำเป็นในการดำเนินกิจการของท่านให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
3.แฟรนไชส์ซอร์ได้แนะนำแหล่งข้อมูลในการจัดซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อกิจการของท่าน
4.แฟรนไชส์ซอร์มีการกำหนดขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าที่มีประสิทธิภาพ
5.แฟรนไชส์ซอร์ได้ทำการส่งสินค้าตรงเวลาและครบถ้วนตามคำซื้อทุกครั้ง
6.แฟรนไชส์ซอร์มีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง
7.แฟรนไชส์ซอร์มีการจัดเตรียมความพร้อมด้านต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจการของท่าน เช่น การส่งจดหมายแจ้งข่าวสาร การเยี่ยมชมกิจการ การมีสายด่วนหรือสายตรงเพื่อให้คำปรึกษาในกรณีที่แฟรนไชส์ซีต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน
8.แฟรนไชส์ซอร์มีความสามารถที่จะทำให้ท่านรู้สึกว่าได้รับการบริการที่พิเศษ เช่น การสร้างแรงจูงใจในการทำธุรกิจ การช่วยฝึกอบรมพนักงาน การควบคุมคุณภาพการดำเนินกิจการ, การวางแผนด้านการเงิน, เทคโนโลยีด้านอาหาร, ปัญหาด้านกฎหมายและการขนส่ง เป็นต้น
9.แฟรนไชส์ซอร์ได้มีการจัดประชุมสัมมนาประจำปีร่วมกับแฟรนไชส์ซี เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและเปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
10.แฟรนไชส์ซอร์ได้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนด้านโฆษณาสินค้าและบริการกับท่าน
11.แฟรนไชส์ซอร์ได้จัดเตรียมผู้ที่มีความชำนาญด้านการตลาดคอยให้คำแนะนำท่าน เพื่อสร้างความเข้าใจในด้านการตลาดและการวางแผนธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อท่าน

 
1.แฟรนไชส์ซอร์มีหลักการบริหารจัดการที่ดีสำหรับธุรกิจของท่าน
2.แฟรนไชส์ซอร์สามารถตัดสินใจด้านการตลาดได้อย่างถูกต้องเสมอ
3.แฟรนไชส์ซอร์มีนโยบายที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
4.แฟรนไชส์ซอร์มีการผลิตสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
5.แฟรนไชส์ซอร์ให้บริการที่ดีในทุกๆด้านสำหรับการดำเนินธุรกิจของท่าน
6.แฟรนไชส์ซอร์ให้ความสำคัญในการทำธุรกิจเพื่อสู่ความสำเร็จร่วมกันอย่างชัดเจน
7.แฟรนไชส์ซอร์มีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อทุกขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจ
8.แฟรนไชส์ซอร์ทำให้ท่านมีความเชื่อมั่นว่าท่านจะประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ต่อไป

 
 
 
 
 
 
 
 

Security Code
*
Test Statistics
แบบทดสอบทั้งหมด94 
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน26 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs33 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์
แบบทดสอบ อื่นๆ30 
สถิติผู้ที่สอบผ่านแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน16,105 
   ผ่าน9,524 
   ไม่ผ่าน6,581 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs84,707 
   ผ่าน7,315 
   ไม่ผ่าน77,392 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์1,903 
   ผ่าน1,109 
   ไม่ผ่าน794 
แบบทดสอบ อื่นๆ55,544 
   ผ่าน26,350 
   ไม่ผ่าน29,194 
สถิติผู้เข้าชมแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน282,156 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs758,257 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์63,103 
แบบทดสอบ อื่นๆ393,387 
สถิติผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์
ทั้งหมด223,199 
เดือนนี้1,689 
วันนี้52 
แบบทดสอบที่น่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.