บีโค้
ท็อปซายน์
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหาทดสอบที่อยากทำ
คำฮิต : ธุรกิจร้านเช่าหนังสือ..
แบบทดสอบการประก.. แบบสำรวจความพึง..
Online Test
Shop Test
ทดสอบเจ้าของร้าน (26)
SMEs Test
ทดสอบธุรกิจ SMEs (33)
ความพร้อมในการเป็นเจ้าของธุรกิจ
ความถนัดทางอาชีพ 
ความสนใจด้านอาชีพ 
ค้นหาตัวเอง สู่สาขาอาชีพในอนาคต 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
รูปแบบองค์กรธุรกิจ
ความรู้ด้านการตลาด
ความรู้ด้านการผลิต
การเงินและการบัญชี
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
แบบประเมินศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการ
แบบทดสอบกฏหมายธุรกิจ
แบบทดสอบธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
แบบทดสอบเริ่มทำธุรกิจ
แบบทดสอบองค์กรธุรกิจ
แบบทดสอบการประกอบอาชีพ
แบบทดสอบธุรกิจทั่วไป
แบบทดสอบธุรกิจทั่วไป2
แบบทดสอบเศรษฐกิจพอเพียง
The Entrepreneur Test
แบบทดสอบพยากรณ์อาชีพที่ใช่!
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่1
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่2
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่3
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่4
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่5
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่6
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่7
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่8
Slogan Generator
Slogan Generator Thai
Franchise Test
ทดสอบแฟรนไชส์ (5)
etc Test
ทดสอบอื่นๆ (30)
แบบทดสอบทั้งหมด94 
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน26 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs33 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์
แบบทดสอบ อื่นๆ30 
สถิติผู้ที่สอบผ่านแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน15,559 
   ผ่าน9,204 
   ไม่ผ่าน6,355 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs77,542 
   ผ่าน6,619 
   ไม่ผ่าน70,923 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์1,714 
   ผ่าน991 
   ไม่ผ่าน723 
แบบทดสอบ อื่นๆ52,200 
   ผ่าน25,095 
   ไม่ผ่าน27,105 
สถิติผู้เข้าชมแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน270,126 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs724,183 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์59,847 
แบบทดสอบ อื่นๆ365,035 
สถิติผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์
ทั้งหมด212,841 
เดือนนี้1,513 
วันนี้17 
10 แบบทดสอบมาใหม่
1.Slogan Generator Thai
2.Slogan Generator
3.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่8
4.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่7
5.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่6
6.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่5
7.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่4
8.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่3
9.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่2
10.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่1
 
รวมแบบทดสอบ    แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs    แบบทดสอบธุรกิจทั่วไป 2
เข้าชม 5,136 ครั้ง | ทดสอบ 139 คน | ผ่าน 64 คน | คิดเป็น 46.04%   

แบบทดสอบธุรกิจทั่วไป 2

ทำแบบทดสอบ 139 คน | ผ่าน 64 คน | คิดเป็น 46.04%
        แบบทดสอบธุรกิจทั่วไป2 จะช่วยกระตุ้นผู้ทำแบบทดสอบ ถึงแนวความคิด และองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจ เบื้องต้น
        ทำให้ผู้ทดสอบมีความรู้และความเข้าใจที่มากขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปต่อยอด ขยายผล ร่วมกับประสบการณ์ทางธุรกิจที่ได้รับจริง หวังว่าแบบทดสอบนี้ จะช่วยเพิ่มความเข้าใจให้ท่านได้ ไม่มากก็น้อย
ชื่อ - สกุล*
E-mail 
*
โทร. อาชีพ

ข้อ 1.ความหมายของธุรกิจที่ได้ศึกษามาแล้วนั้นจะมีความสัมพันธ์ตรงกับข้อใด
 
ข้อ 2.คำว่า กำไรสูงสุด เป็นเป้าหมายในการประกอบธุรกิจ หมายถึงข้อใด
 
ข้อ 3.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ลักษณะของการดำเนินงานธุรกิจบริการ
 
ข้อ 4.เงินสดหรือทรัพย์สินเพื่อใช้ประกอบธุรกิจตรงกับข้อใด
 
ข้อ 5.ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่ควบคุมไม่ได้มีความหมายตรงกับข้อใด
 
ข้อ 6.กิจการที่มีมากที่สุดในประเทศไทยตรงกับข้อใด
 
ข้อ 7.กิจการใดที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อขจัดปัญหาความเดือดร้อนในหมู่สมาชิกร่วมกัน
 
ข้อ 8.กิจการที่เสนอขายหุ้นเพื่อขยายกิจการตรงกับข้อใด
 
ข้อ 9.กิจการใดที่ต้องใช้หนังสือบริคณห์สนธิในการขอจดทะเบียนจัดตั้งองค์กร
 
ข้อ 10. ธุรกิจในข้อใดจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ข้อ 11. ธุรกิจสหกรณ์เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยที่จังหวัดใด
ข้อ 12.ธุรกิจสหกรณ์จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่เท่าใด
 
ข้อ 13.สหกรณ์ต่างกับบริษัท จำกัดตรงกับข้อใด
 
ข้อ 14.ธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทร้านสะดวกซื้อที่คนไทยรู้จักดี คือข้อใด
 
ข้อ 15. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจตรงกับข้อใด
 
ข้อ 16.การดำเนินงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร คือข้อใด
 
ข้อ 17.การดำเนินงานในรูปของรัฐวิสาหกิจเป็นการรวมกันขององค์กรใด
 
ข้อ 18.ข้อใดต่อไปนี้เป็นรัฐวิสาหกิจ
 
ข้อ 19.ข้อใดเป็นกระบวนการแรกของหลักการจัดการ
 
ข้อ 20. Put the right man in the right Job ตรงกับหน้าที่ใดของการจัดการ
ข้อ 21. การจัดองค์การแบบใดที่จะช่วยให้การบริหารงานเร็วที่สุด
ข้อ 22.ระบบการแลกเปลี่ยนระบบแรกของมนุษย์คือข้อใด
 
ข้อ 23. หน้าที่ที่สำคัญที่สุดของเงินมีความหมายตรงกับข้อใด
 
ข้อ 24.ข้อใดคือคุณสมบัติของเงินที่ดี
 
ข้อ 25.ระบบการแลกเปลี่ยนที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือข้อใด
 
ข้อ 26.ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบันเป็นเงินประเภทใด
 
ข้อ 27. คุณสมบัติส่วนตัวของผู้ประกอบการ หมายถึงข้อใด
 
ข้อ 28.สาเหตุที่คนเราต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลาเกิดขึ้นมาจากสาเหตุในข้อใด
 
ข้อ 29.หน่วยงานในข้อใดที่มีหน้าที่ผลิตธนบัตร
 
ข้อ 30. สถาบันการเงินในข้อใดไม่ได้ให้ความช่วยเหลือธุรกิจโดยตรง แต่ให้ความช่วยเหลือผ่านทางหน่วยงานอื่น
ข้อ 31. แบงค์สยามกัมมาจล จำกัด คือธนาคารใดในปัจจุบัน
ข้อ 32.ธนาคารที่ตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยมีโอกาสมีที่อยู่อาศัยเป็นของ ตัวเอง คือธนาคารใด
 
ข้อ 33.การฝากเงินประเภทใดที่ทำการเบิก - ถอน โดยใช้เช็ค
 
ข้อ 34.ถ้าเป็นการค้าระหว่างประเทศ นักธุรกิจมักใช้บริการประเภทใดจากธนาคารพาณิชย์
 
ข้อ 35.ธนาคารออมสินทำหน้าที่เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับสถาบันใด
 
ข้อ 36.Central Bank คือข้อใด
 
ข้อ 37. Exim Bank คือธนาคารใด
 
ข้อ 38.ธนาคารใดที่มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักเก็บออม และใช้จ่ายอย่างถูกวิธี
 
ข้อ 39.ข้อใดที่มีความหมายของความเสี่ยง
 
ข้อ 40. การประกันภัยแบบใดที่กฎหมายบังคับให้ประชาชนต้องมี
Security Code
*
 
 
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.