คุมอง
ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส และเซเว่นอีเลฟเว่น
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหาทดสอบที่อยากทำ
คำฮิต : ความพร้อมในการเป็นเจ้าของ..
แบบทดสอบสโลแกนส.. ความถนัดทางอาชี..
Online Test
Shop Test
ทดสอบเจ้าของร้าน (26)
SMEs Test
ทดสอบธุรกิจ SMEs (33)
ความพร้อมในการเป็นเจ้าของธุรกิจ
ความถนัดทางอาชีพ 
ความสนใจด้านอาชีพ 
ค้นหาตัวเอง สู่สาขาอาชีพในอนาคต 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
รูปแบบองค์กรธุรกิจ
ความรู้ด้านการตลาด
ความรู้ด้านการผลิต
การเงินและการบัญชี
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
แบบประเมินศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการ
แบบทดสอบกฏหมายธุรกิจ
แบบทดสอบธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
แบบทดสอบเริ่มทำธุรกิจ
แบบทดสอบองค์กรธุรกิจ
แบบทดสอบการประกอบอาชีพ
แบบทดสอบธุรกิจทั่วไป
แบบทดสอบธุรกิจทั่วไป2
แบบทดสอบเศรษฐกิจพอเพียง
The Entrepreneur Test
แบบทดสอบพยากรณ์อาชีพที่ใช่!
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่1
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่2
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่3
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่4
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่5
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่6
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่7
แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่8
Slogan Generator
Slogan Generator Thai
Franchise Test
ทดสอบแฟรนไชส์ (5)
etc Test
ทดสอบอื่นๆ (30)
แบบทดสอบทั้งหมด94 
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน26 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs33 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์
แบบทดสอบ อื่นๆ30 
สถิติผู้ที่สอบผ่านแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน15,827 
   ผ่าน9,356 
   ไม่ผ่าน6,471 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs80,319 
   ผ่าน6,723 
   ไม่ผ่าน73,596 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์1,816 
   ผ่าน1,058 
   ไม่ผ่าน758 
แบบทดสอบ อื่นๆ54,379 
   ผ่าน25,942 
   ไม่ผ่าน28,437 
สถิติผู้เข้าชมแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน275,508 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs735,161 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์61,317 
แบบทดสอบ อื่นๆ379,228 
สถิติผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์
ทั้งหมด217,006 
เดือนนี้832 
วันนี้12 
10 แบบทดสอบมาใหม่
1.Slogan Generator Thai
2.Slogan Generator
3.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่8
4.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่7
5.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่6
6.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่5
7.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่4
8.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่3
9.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่2
10.แบบทดสอบสโลแกนสินค้าและบริษัท ชุดที่1
 
รวมแบบทดสอบ    แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs    แบบทดสอบธุรกิจทั่วไป
เข้าชม 5,571 ครั้ง | ทดสอบ 317 คน | ผ่าน 115 คน | คิดเป็น 36.28%   

แบบทดสอบธุรกิจทั่วไป

ทำแบบทดสอบ 317 คน | ผ่าน 115 คน | คิดเป็น 36.28%
        แบบทดสอบธุรกิจทั่วไป ทำให้มองเห็นภาพรวมของความเข้าใจในการประกอบธุรกิจ และความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เป็นการประเมินความเข้าใจของผู้ทดสอบ ว่ามีความรู้มากน้อยเพียงไร
        ผลจากการทดสอบเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการศึกษาทางด้านธุรกิจ แต่ประสบการณ์ชีวิต ยังคงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ต้องบ่มเพาะและสร้างโอกาสขึ้นมาเอง
ชื่อ - สกุล*
E-mail 
*
โทร. อาชีพ

ข้อ 1.ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่ควบคุมไม่ได้มีความหมายตรงกับข้อใด
 
ข้อ 2.ข้อใดหมายถึงกำไรสูงสุดในการประกอบธุรกิจ
 
ข้อ 3.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ลักษณะของการดำเนินงานธุรกิจประเภทบริการ
 
ข้อ 4.เงินสดหรือทรัพย์สินเพื่อใช้ประกอบธุรกิจตรงกับข้อใด
 
ข้อ 5.ข้อใดหมายถึงการเคลื่อนย้ายสินค้าจากแหล่งผลิตไปสู่ตลาดเพื่อให้สินค้าถึงมือผู้บริโภค
 
ข้อ 6.ข้อใดจัดเป็นธุรกิจที่ไม่มุ่งหวังผลตอบแทนเพียงอย่างเดียว
 
ข้อ 7.ธุรกิจแบบใดที่มีมาช้านานที่สุดในประเทศไทย
 
ข้อ 8.ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ทางธุรกิจ
 
ข้อ 9.ธุรกิจในข้อใดจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 
ข้อ 10. ข้อใดคือลักษณะของธุรกิจที่เสนอขายหุ้นเพื่อต้องการขยายกิจการ
ข้อ 11. ธุรกิจในข้อใดที่มีการจัดตั้งและบริหารงานง่ายที่สุด
ข้อ 12.องค์กรที่มุ่งส่งเสริม และรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของสมาชิกมากที่สุด
 
ข้อ 13.ข้อใดคือความแตกต่างในการบริหารงานระหว่างสหกรณ์กับบริษัทจำกัด
 
ข้อ 14.ข้อใดหมายถึงธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีบทบาทสำคัญต่อสังคมเมืองของคนไทย
 
ข้อ 15.ข้อใดคือวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งธุรกิจ
 
ข้อ 16.รัฐวิสาหกิจมีความหมายตรงกับข้อใด
 
ข้อ 17.สหกรณ์นิคมเป็นการให้บริการในด้านใด
 
ข้อ 18.ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรตรงกับข้อใด
 
ข้อ 19.ผู้ที่จะเข้ามาบริหารงานในห้างหุ้นส่วนจะต้องเป็นหุ้นส่วนประเภทใด
 
ข้อ 20. การขยายกิจการบริษัทจำกัดทำได้โดยวิธีการในข้อใด
ข้อ 21. เอกสารที่แสดงวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทจำกัดคือข้อใด
ข้อ 22.หนี้สินของกิจการบริษัทจำกัด หุ้นส่วนจะต้องรับผิดชอบตามข้อใด
 
ข้อ 23. ระบบการผลิตของมนุษย์ในสมัยโบราณมีวัตถุประสงค์ตรงข้อใด
 
ข้อ 24.ระบบการแลกเปลี่ยนระบบแรกของโลกคือข้อใด
 
ข้อ 25.บุคคลที่ทำการแลกเปลี่ยนแต่ต่างสถานที่สงผลให้เกิดปัญหาในข้อใด
 
ข้อ 26.บุคคลที่ทำการแลกเปลี่ยนแตกต่างสถานที่ส่งผลให้เกิดปัญหาในข้อใด
 
ข้อ 27. เงิน (Money) มีความหมายตรงกับข้อใด
 
ข้อ 28.ข้อใดจัดเป็นหน้าที่ของเงินที่สำคัญที่สุด
 
ข้อ 29.ข้อใดคือคุณสมบัติของเงินที่ดี
 
ข้อ 30. ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบันเป็นเงินประเภทใด
ข้อ 31. ข้อใดคือผลประโยชน์ของการใช้ระบบแลกเปลี่ยนแบบเครดิตในการประกอบธุรกิจ
ข้อ 32.ผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินมีฐานะตรงกับข้อใด
 
ข้อ 33.การอาวัล(Aval)ตั๋ว หมายถึงข้อใด
 
ข้อ 34.บัญชีเงินฝากในข้อใดที่จะต้องใช้เช็คในการเบิกและถอน
 
ข้อ 35.เช็คประเภทใดที่ธนาคารสั่งให้ธนาคารสาขาของตนจ่ายเงินให้กับผู้ถือเช็ค
 
ข้อ 36.การกระทำในข้อใดเป็นความผิดที่เกิดจากการใช้เช็ค
 
ข้อ 37.ถ้าไม่ประสงค์จะให้ผู้รับเช็คเบิกเงินสดได้ เจ้าของเช็คจะใช้วิธีการในข้อใด
 
ข้อ 38.ธนาคารมีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจตามข้อใด
 
ข้อ 39.สถาบันการเงินในข้อใดไม่ได้ให้ความช่วยเหลือธุรกิจโดยตรง แต่ให้ความช่วยเหลือผ่านทางหน่วยงานอื่น
 
ข้อ 40. ธนาคารที่ตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยมีโอกาสมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตรงกับข้อใด
Security Code
*
 
 
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.