ลำดับ ประเภทโรงงานให้เช่า จำนวน คิดเป็นร้อยละ(%)
1
โรงงานให้เช่า 1,607 74.16
2
โรงงาน 335 15.46
3
โกดังให้เช่า 183 8.44
4
คลังสินค้าให้เช่า 36 1.66
5
มินิแฟคตอรี่ให้เช่า 4 0.18
6
โกดังระบบสำเร็จรูป 2 0.09
รวม 2,167 100