หน้าอบรม-สัมมนา    อบรม    การขาย การตลาด จัดซื้อ การบริการ | กรุงเทพฯ
517
2
โครงการอบรมระยะสั้นด้านการโรงแรม 


**การอบรมจัดโดยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สถานที่อบรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ราคานี้รวมอาหารกลางวัน และอาหารว่าง ตอนเช้า และตอนบ่าย**
หมายเหตุ :  สำหรับการอบรม ณ สถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกรุณาติดต่อ ผศ.ดร.มณฑกานติ ชุบชูวงศ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 
การรับสมัคร

สมัครได้ที่ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร 6 ชั้น 9 ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. 
 
เว็บไซต์การอบรมระยะสั้น

เว็ปไซต์โรงแรม DPU Place
 

รายวิชาและกำหนดการ

หลักสูตรการปฏิบัติงาน
 
รหัส 001 งานส่วนหน้าและงานแม่บ้านโรงแรม (วันที่ 18 - 20 พ.ค. 63 / 6,900 บาท/3วัน)
 
โครงสร้างการบริหารและหน้าที่ความรับผิดชอบของงานส่วนหน้า ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการบริการของพนักงานส่วนหน้าในระยะที่แขกเข้าพักจนสิ้นสุดการคืนห้องพัก รวมถึงเคล็ดลับการสร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
ความรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีดำเนินงานแผนกแม่บ้านโรงแรม รายละเอียดการปฏิบัติงานขั้นตอนต่างๆ เทคนิคการทำความสะอาดห้องพักตามมาตรฐานโรงแรม การดูแลผ้าและอุปกรณ์ในงานแม่บ้าน พร้อมฝึกปฏิบัติในโรงแรมจริง
 
รหัส 002 การประกอบอาหารตะวันตก (วันที่ 18 - 19 พ.ค. 63  / 5,900 บาท/2วัน)
 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบครัวประเภทต่างๆ หน้าที่ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ อุปกรณ์งานครัว คำศัพท์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร ความปลอดภัย การเลือกซื้อ การจัดวัตถุดิบ หลักการและการประกอบอาหารครัวร้อน-เย็น 
ขั้นพื้นฐาน พร้อมวิธีคำนวณราคาขาย
 
รหัส 003 มารู้จัก “ไวน์” และการบริการเครื่องดื่มประเภทไวน์ (วันที่ 20 พ.ค. 63 / 2,900 บาท/1วัน)
 
ทฤษฎี ความเป็นมาของเครื่องดื่มประเภทไวน์ วัตถุดิบในการผลิต กรรมวิธีการผลิต ประเภทของไวน์และการจับคู่กับอาหาร รายละเอียดของฉลากไวน์ ปฏิบัติ การเตรียมการก่อนเสิร์ฟไวน์แต่ละประเภท การเปิดขวดไวน์ การรินบริการ
 
รหัส 004 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (วันที่ 14 - 15 พ.ค. 63 / 4,900 บาท/2วัน)
 
เทคนิคการเตรียมการก่อนการบริการอาหารและเครื่องดื่ม เช่น การจัดโต๊ะและการจัดวางอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารตามหลักสากล ขั้นตอนการบริการอาหารและเครื่องดื่มในห้องอาหารโรงแรม การแก้ปัญหาและข้อร้องเรียนของลูกค้า ผู้เรียนจะได้รู้จักกับอาหารตะวันตกและเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์นานาชนิด
 
รหัส 005 การประกอบขนมอบ (วันที่ 20 - 21 พ.ค. 63 / 5,900 บาท/2วัน)
 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเบเกอรี่ ประเภทและชนิดของเบเกอรี่ หลักการผลิตเบเกอรี่ องค์ประกอบและบทบาทของส่วนผสม อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำเบเกอรี่ ประเภทของผลิตภัณฑ์ เทคนิคในการทำผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติการทำเบเกอรี่ : 4 เมนู
  • วันที่ 1  Mise en place : Lemon Madeleines, Diamonds และทำบราวนี่
  • วันที่ 2 ขนมปังครีมนม ระหว่างพักแป้งขนมปังจะอบ Lemon Madeleines และ Diamonds
รหัส 006 การประกอบอาหารไทยเพื่อสร้างอาชีพ (วันที่ 12 - 13 พ.ค. 63 / 5,900 บาท/2วัน)
 
เป็นหลักสูตรที่เน้นการประกอบอาหารเพื่อสร้างอาชีพ ฝึกปฏิบัติจริง ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ เทคนิคและขั้นตอนการประกอบอาหาร บรรจุภัณฑ์และการบรรจุ การกำหนดราคาขาย การหาตลาดเพื่อจำหน่วย ชุดอาหารที่เปิดสอนในครั้งนี้ ได้แก่ ขนมจีนน้ำยากะทิ น้ำยากะทิใต้ น้ำเงี้ยว น้ำยาป่า
 
รหัส 007 การผสมเครื่องดื่มค็อกเทล(Basic Bartender) (วันที่ 21 พ.ค. 63/2,900 บาท/1วัน)
 
คอร์สระยะสั้น ด้านการผสมเครื่องดื่มเบื้องต้น ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับอุปกรณ์บาร์ แก้วประเภทต่างๆ กระบวนการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การจัดเตรียมส่วนผสม อุปกรณ์ตกแต่งปากแก้ว และการทดลองผสมเครื่องดื่มค็อกเทลยอดนิยม ด้วยเทคนิคต่างๆ
 
รหัส 008 การพัฒนาบุคลิกภาพและจิตวิทยาการบริการ (วันที่ 19 พ.ค. 63 / 2,900 บาท/1วัน)
 
การพัฒนาบุคลิกภาพและงานสื่อสารเพื่อการบริการ การพัฒนารูปลักษณ์ภายในและภายนอก การพัฒนามนุษยสัมพันธ์ การใช้หลักจิตวิทยาในการทำงาน การทำงานเป็นทีม การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 
หลักสูตรการจัดการ
 
รหัส 009 การจัดการการตลาดโรงแรม (วันที่ 14 - 15 พ.ค. 63  /9,900 บาท/(2วัน)

การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมในยุคใหม่ที่มีผลต่อการตลาดและการขายของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท การจัดการส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด การวางแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ
ยุคปัจจุบัน
 
รหัส 010 การจัดการและพัฒนางานขายโดยบุคคลของโรงแรม (วันที่ 20 - 21 พ.ค. 63 / 9,900 บาท/2 วัน)
 
ความสำคัญของการขายโดยบุคคล การวิเคราะห์ตลาด  กระบวนการขาย การทำงานแบบมุ่งเป้า เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย การวางแผน  การควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากรฝ่ายขาย และทักษะการนำเสนอในธุรกิจ
 
รหัส 011 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากรโรงแรม (วันที่ 22 พ.ค. 63 / 3,900 บาท/1วัน)

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาคัดเลือกบุคลากรให้ตรงกับสายงาน การบริหารค่าตอบแทนพนักงาน การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฎิบัติงานทรัพยากรมนุษย์ พนักงานสัมพันธ์และแรงงานสัมพันธ์
 
**หลักสูตรการอบรมระบบ OPERA PMS สำหรับงานส่วนหน้าโรงแรม  (กลุ่มไม่ต่ำกว่า 10 คน)**  

การใช้โปรแกรมในขั้นตอนต่างๆของงานส่วนหน้าโรงแรม ได้แก่ การบันทึกข้อมูลประวัติ (profile) การรับจองห้องพัก 
การเช็คอิน การสื่อสารกับแขกผู้เข้าพักโรงแรม การบันทึกค่าใช้จ่ายและคืนห้องพัก 
 
 
LOCAL TIME
Time Zone : Asia/Bangkok
COST
2,900 บาท
ลงประกาศ คอร์สเรียน ฟรี! : Seminar Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 40,081  คุณอา จัน
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติคอร์สเรียน 1,796 กระทู้  854 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.