หน้าอบรม-สัมมนา    อบรม    บริหารงานบุคคล พัฒนาบุคลิกภาพ | กรุงเทพฯ
361
หลักสูตร โครงการฝึกอบรมความรู้เชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับ ระบบกำกับดูแลกิจการการบินพลเรือน ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ รุ่นที่ 2


ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.นวทัศน์ ก้องสมุทร หัวหน้าหน่วยวิจัยกลยุทธ์และตลาด ศูนย์วิจัยและบริการด้านการขนส่งทางอากาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ได้ใช้บังคับมากว่า 6 ทศวรรษแล้ว และในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขที่สำคัญถึง 5 ครั้ง จนทำให้สาระสำคัญแตกต่างไปจากเดิมเป็นอย่างมากจนเสมือนเป็นกฎหมายฉบับใหม่ อย่างไรก็ดี ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ยังอยู่ในวงจำกัดอย่างยิ่ง เหตุดังนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบกำกับดูแลกิจการบินพลเรือนภายใต้พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับห้วงอากาศ อากาศยาน บุคคลากรทางอากาศ สนามบิน สายการบิน หรือการสอบสวนอุบัติเหตุ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการการบินพลเรือนได้รับทราบในวงกว้างออกไป อันจะช่วยให้ทุกภาคส่วนสามารถร่วมกันผลักดันให้กิจการการบินพลเรือนของประเทศไทยพัฒนาไปในแนวทางที่สอดคล้องต้องกันและเป็นไปตามมาตรฐานสากลต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจภาพรวมของระบบกำกับดูแลกิจการการบินพลเรือนของประเทศไทย และได้ทราบถึงสาระสำคัญของการปรับปรุงพระราชบัญญัติการเดินอากาศครั้งล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 อันจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติหน้าที่ วางแผนธุรกิจ และกำหนดนโยบายองค์กรได้สอดคล้องกับเจตนารมย์ของกฎหมายแล้ว ยังอาจช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงบทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎเกณฑ์ต่างๆ ที่จะออกมาในอนาคตได้อีกทางหนึ่ง

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับ ทางการบินพลเรือน ที่ทำงานอยู่ในภาครัฐ หรือภาคเอกชน ร่วมทั้งสถาบันการศึกษา

ระยะเวลาระยะเวลาในการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
ระยะเวลาในการอบรม 17 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 (จำนวน 6 วัน)

ค่าลงทะเบียน 20,000 บาท

จำนวนผู้เข้าอบรม : หลักสูตรละ 15-25 คน

สถานที่ฝึกอบรม : ร้านอาหาร Bluemoon25G (แผนที่ ตามที่แนบท้าย)

วิธีการฝึกอบรม : การบรรยายเนื้อหา กิจกรรมกลุ่ม และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ขั้นตอนการสมัคร
  1. ส่งใบสมัครทางอีเมล training.atrc@gmail.com ได้ตั้งแต่ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562
  2. หลังจากส่งใบสมัครทางอีเมล training.atrc@gmail.com แล้ว ผู้ประสานงานโครงการจัดอบรม จะตอบรับและนำส่งเอกสาร bill payment ให้แก่ผู้สมัคร เพื่อนำไปใช้ในการชำระค่าลงทะเบียนอบรม ณ ธนาคารที่ผู้สมัครสะดวก
  3. ผู้สมัครจะต้องสแกนด์หลักฐานการชำระเงิน (ส่วนของผู้ชำระเงิน) พร้อมที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ ส่งมายังอีเมล training.atrc@gmail.com ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562
  4. นำส่งหลักฐานการชำระเงิน(ส่วนของผู้ชำระเงิน) ตัวจริง ในวันแรกของการอบรม (วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2562)
ปิดรับสมัคร
 
LOCAL TIME
Time Zone : Asia/Bangkok
9.00 - 16.00 น.
COST
20,000 บาท
สัมมนาธุรกิจแฟรนไชส์ Gakken Classroom (22 ส...
ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย
ลงประกาศ คอร์สเรียน ฟรี! : Seminar Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 40,555  คุณชัยวิรัช เตียวเจริญโสภา
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติคอร์สเรียน 1,864 กระทู้  873 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.