หน้าอบรม-สัมมนา    อบรม    การขาย การตลาด จัดซื้อ การบริการ | กรุงเทพฯ
479
twitter
google plus
12 กันยายน 2560
หลักสูตร เทคนิคเป็นวิทยากรและสร้างทีมพัฒนาคุณภาพบริการในองค์กร (Professional Train to the Trainer For Excellence Service Behavior)


หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์ หลักสูตร “เทคนิคเป็นวิทยากรและสร้างทีมพัฒนาบริการในองค์กร(Professional Train to the Trainer For Excellence Service Behavior)” มีแนวคิดมาจากประสบการณ์ในการฝึกอบรมในองค์กร การเป็นที่ปรึกษาด้านระบบบริการและการสำรวจวิจัยด้านบริการมาเกือบ 20 ปี โดยอาจารย์ วีย์รฎา เห็นว่า ปัจจุบัน องค์กรให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมภายใน(In-House Training) ด้านบริการ เชิงคุณภาพมากกว่าประเมินเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่เน้นการฝึกอบรมแบบห้องเรียน(Class room) โดยเฉพาะหลักสูตรด้านพฤติกรรมบริการ

ซึ่งการอบรมในห้องเรียนอย่างเดียวไม่เพียงพอให้เกิดแนวทางปฏิบัติงานที่ดีมีมาตรฐานต่อเนื่อง บางครั้งอบรมไปแล้วไม่ได้พัฒนาจริง เพราะไม่มีผู้ติดตามประเมินผล โดยการอบรมครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ฝึกฝนเรียนรู้การพัฒนาตนเองสู่วิทยากรภายในมืออาชีพ การโค้ชสร้างทีมเชิงรุกด้านบริการและสุดท้ายคือ สร้างเครื่องมือ(Tools)ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลแบบ 360 องศาตลอดทั้งปี

จึงเหมาะสำหรับ ผู้เข้าอบรม ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่สนใจงานการพัฒนา หลักสูตรบริการ ทำอย่างไร? ให้ปัญหาจุกจิกด้านพฤติกรรมบริการลดน้อยลงหรือหมดไป มีวิธีการแก้ไขข้อร้องเรียน การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างไรให้เกิดการติดตามประเมินผลด้านบริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง หากมีวิทยากรอบรมภายในเฉพาะด้าน ช่วยประหยัดงบประมาณการอบรมได้มากทีเดียว

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.ophconsultant.com/public_training/ttesb/index.phpDownload
รายละเอียดหลักสูตร http://www.ophconsultant.com/public_training/ttesb/ttesb_outline.php
Download ใบสมัครหลักสูตร http://www.ophconsultant.com/public_training/ttesb/ttesb_app.phpDownload
ใบโบร์ชัว http://www.ophconsultant.com/public_training/ttesb/ttesb_brochur.php

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด http://www.ophconsultant.com ลูกค้าสัมพันธ์ : คุณปกรณ์วิชญ์ / คุณตุ๊กตา อีเมล์: ophconsultant@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ :0815875686 ,098-290-0043,091-436-9887 Line ID : ophconsultant เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

Day 1 (9.00 – 16.00 น.) เรียนรู้ด้านการปรับเปลี่ยน พัฒนาตนเอง สู่การเป็นวิทยากรพัฒนาบริการในองค์กร You’ll learn to
 • ชมกรณีศึกษา “ พัฒนาบริการแบบลีน(LEAN) ในองค์กร ”
 • เรียนรู้บุคลิกภาพ พฤติกรรมบริการและเส้นทางสู่วิทยากรอบรมบริการ
 • ฝึกฝนทักษะการใช้จังหวะ ระดับน้ำเสียงและการพูดอย่างฉลาด ในที่สาธารณะ
 • ฝึกฝนการวางท่าทาง การแต่งกาย หลักการเลือกชุดสวมใส่
 • เรียนรู้เทคนิคการเลือกสีให้เข้ากับรูปร่าง ผิวพรรณ
 • ฝึกฝนทักษะการใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ(Tools)ในการอบรม
 • เรียนรู้การถามตอบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการสอน
 • เรียนรู้การกำหนด วางแผนและสร้างหลักสูตรฝึกอบรมบริการ
 • เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์วางแผนการสอนให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
 • เรียนรู้การวิเคราะห์งบประมาณค่าใช้จ่ายการอบรมตามกลุ่มเป้าหมาย
 • เรียนรู้เทคนิคการจัดกิจกรรมการสอนแต่ละกลุ่มงาน ให้น่าสนใจ สนุกสนาน
 • เรียนรู้การประเมินผลติดตามก่อนและหลังการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ
 • เรียนรู้การนำเสนอผลงานแก่ทีมและฝ่ายบริหารให้น่าสนใจ
 • มอบหมายงาน : นำเสนอวันถัดไป
 • Workshop : ฝึกการออกแบบหลักสูตรบริการและนำเสนอ ตามประเด็น
 • ทดสอบปฏิบัติรายบุคคล(Practice Test) : วิเคราะห์วางแผนจัดหลักสูตรอบรมและนำเสนองานวิทยากรบริการ
Day 2 (9.00 – 16.00 น.) เรียนรู้การสร้างทีมพัฒนาคุณภาพ และการฝึกใช้เครื่องมือพัฒนางานบริการ You’ll learn to
 • นำเสนองานจากโจทย์ที่ให้วันแรก
 • ชมกรณีศึกษา “การสร้างแรงจูงใจในการทำทีมงาน”
 • เรียนรู้ทักษะการสื่อสาร 3 ช่องทาง (3 way-Communication Skills)
 • เรียนรู้หลักการสร้างทีมและบริหารทีมงาน(Team Management)
 • เรียนรู้หลักการประชุมงาน วางแผน ตรวจติดตาม แบบฟอร์มตรวจงาน
 • เรียนรู้หลักการทำงานและโค้ช บุคคล 9 แบบ (9-People Coaching)
 • เรียนรู้ “เทคนิคการลงโทษ” เพื่อให้เกิดพฤติกรรมสร้างสรรค์
 • เรียนรู้“ เทคนิคการขอโทษ” เพื่อให้ยุติประเด็นปัญหา
 • เรียนรู้หลักการเจรจา ต่อรอง (Negotiation Technique) ในทางบวกลบ
 • เรียนรู้เทคนิคการแก้ปัญหา ข้อร้องเรียน(Complaint Customer Technique)
 • เรียนรู้เทคนิคการสร้างจิตสำนึกในองค์กร(Engagement Employee Technique)ให้พนักงานในองค์กร เกิดความผูกพัน
 • เรียนรู้หลักการจัดโปรแกรมโครงการปรับปรุงคุณภาพงานบริการ
 • ระดมความคิด(Brainstorming) : ปัญหาการเตรียมทีมและการบริการ
 • Workshop : ฝึกการแก้ปัญหาสถานการณ์จริง ตามประเด็น
 • ทดสอบปฏิบัติรายบุคคล(Practice Test) : สร้างทีมและวิเคราะห์ปัญหา
Day 3 (9.00 – 16.00 น.) วิเคราะห์ วางแผนพัฒนาบริการตามภาคธุรกิจที่ทำงาน และทดสอบภาคปฏิบัติ You’ll learn to ช่วงเช้า
 • ชมตัวแบบ “ พัฒนาระบบบริการแบบ 360 องศา”
 • ฝึกการวิเคราะห์ เพื่อการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เช่น ประเด็นร้องเรียน(Complaint handing) ข้อเสนอแนะ(Suggestion) ประเด็นเสี่ยง(Risks)และรายงานอุบัติการณ์ความผิดพลาด(Incident Report)
 • เรียนรู้และฝึกการวิเคราะห์ หาโอกาส ช่องทางพัฒนาบริการลูกค้าภายนอก
 • เทคนิคการเชื่อมโยงนโยบาย ค่านิยม สู่การพัฒนาบริการตามภาคธุรกิจ
 • กฎแห่งแรงดึงดูดความสำเร็จ(Law Of Attraction Success)
 • เรียนรู้การสร้างตัวชี้วัดผลงานบริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อผลงานบรรลุเป้าหมาย
 • สรุปประเด็นการเรียนรู้ทั้งหมดใน3 วัน
 • มอบหมายงาน: นำเสนอหลังจบคอร์ส
 • Workshop : ฝึกใช้เครื่องมือ การแก้ปัญหาและสร้างตัวชี้วัดความสำเร็จงานบริการ ช่วงบ่าย
 • ทดสอบปฏิบัติรายบุคคล(Practice Test) (ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ )
หมายเหตุ : ผู้เข้าอบรมครบตามหลักสูตร มีเวลาเรียนมากกว่า 80% และ ทดสอบผ่านตามเกณฑ์จะได้รับใบประกาศนียบัตรฯ

วิทยากร : อ.วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์ ที่ปรึกษาระบบประเมินผล

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

องค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้ง โรงพยาบาล คลินิก โรงแรม ธุรกิจสื่อสาร ธุรกิจการเงิน การธนาคาร กลุ่มบริษัทต่างๆ ต้องการสร้างทีมพัฒนาบริการ สร้างหลักสูตรบริการในองค์กร
 • ผู้สนใจการทำทีมพัฒนาบริการ
 • ฝ่ายบุคคลหรือฝึกอบรม
 • ผู้จัดการ/หัวหน้างาน
 • ผู้ปฏิบัติงานระดับผู้เชี่ยวชาญ
 • ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการโดยตรง มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี
วันที่และเวลาวันพุธ - ศุกร์ ที่ 6 – 8 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น.

สถานที่โรงแรม I-Residence Hotel (Silom) (เดินทางสะดวกติดทางลง BTS ช่องนนทรี)

ค่าลงทะเบียน Promotion!!! วันละ 2,800 บาท 3 วัน ต่อ 1 ท่าน ราคารวม 8,400 บาท
อัตราค่าลงทะเบียน = 8,400 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 588 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% = 252 บาท ยอดชำระสุทธิ = 8,736 บาท

***กรุณากรอกใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมชำระเงินตามจำนวนที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร***
* พิเศษ!!ชำระค่าลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ลดพิเศษ อีกท่านละ 500 บาท
**บริการ : อาหารเบรค 2 มื้อ อาหารกลางวัน บุฟเฟ่นานาชาติ , เอกสารประกอบการอบรม 1ชุด

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร http://www.ophconsultant.com/public_training/ttesb/ttesb_brochur.php
ปิดรับสมัคร
งานอบรม-สัมมนา อื่นๆ   
 
Seminar Statistics
งานอบรมสัมมนาทั้งหมด245 
  คอร์สเรียน ฟรี
  คอร์สเรียนมีค่าใช้จ่าย239 
  ไม่ระบุค่าใช้จ่าย
การรับรองคอร์สเรียน
Verified
198 
Non-Verified
47 
คอร์สเรียนพาร์ทเนอร์195 
คอร์สเรียนสปอนเซอร์ 83 
สัปดาห์นี้
  คอร์สเรียนใหม่ 7
  สมัครเรียน 1
สถิติงานอบรมสัมมนา
  ภาคกลาง244 
สถิติเว็บไซต์
  ผู้เข้าอบรมสัมมนา3,203,443 
  ผู้จ้างอบรม69 
  ผู้สมัครเรียน19,947 
  จำนวนสมาชิก36,434 
Seminar Type
ประเภท
วันเรียน
Top 10
Top 10 Popular Course
6,217 ครั้ง
การวางแผนธุรกิจ ธุรกิจที่ประสบคว...
อบรม | OTOP SMEs แฟรนไชส์
5,060 ครั้ง
สัมมนา ThaiFranchise Meet Up #5 ครั้ง...
สัมมนา | OTOP SMEs แฟรนไชส์
2,789 ครั้ง
Infographic
Popular Seminar Read more
หลักสูตร สร้างธุรกิจและแบรนด์ บน Digital Platform
495
หลักสูตร รู้เขา รู้เรา รับเงินล้าน!!!
355
สัมมนาฟรี สร้างธุรกิจออนไลน์ด้วย Dropship | ONE ..
334
New Seminar
คอร์สเรียนอื่นในหมวด
ลงประกาศ คอร์สเรียน ฟรี! : Seminar Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 36,434  คุณอีผีสีแสนสวย
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติพื้นที่เช่า 1,428 กระทู้  591 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.