หน้าอบรม-สัมมนา    อบรม    การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย | กรุงเทพฯ
461
twitter
google plus
3 มีนาคม 2560
หลักสูตร กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่มีผลต่อการทำงานของนักบัญชี (The Civil and Commercial Code)


หัวข้ออบรม

1.กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จำเป็นต่อนักบัญชีและกิจการอย่างไร

2.เปรียบเทียบนิยามทางกฎหมาย กับนิยามทางบัญชี ประเด็นที่พบบ่อยครั้ง
 • “ธุรกรรม” ทางบัญชี กับ “นิติกรรม” ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • “หนี้” ทางบัญชี กับ “วัตถุแห่งหนี้” ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • “เกณฑ์คงค้าง”(Accrual Basis) ทางบัญชี กับ “เกณฑ์สิทธิ”(Accrual Basis) ตามประมวลรัษฎากร
 • “นิติกรรม” กับ “สัญญา” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • “สัญญาเช่าทางการเงิน” (Financial Lease) กับ “สัญญาเช่าดำเนินการ” (Operation Lease) ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์- “ส่วนควบ” ทางกฎหมาย กับนิยามทางบัญชี3. สาระสำคัญของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชี
3.1 หลักทั่วไป· เนื้อสัญญาสำคัญกว่าชื่อของสัญญา จุดที่สรรพากรใช้ตรวจสอบ
 • การใช้สิทธิโดยสุจริต- การรับรองลายมือชื่อ
 • การแสดงจำนวนเงินเป็นลายลักษณ์อักษร
 • การใช้ชื่อสัญญาไม่ตรงกับเนื้อหาสัญญา
 • การใช้ชื่อสัญญาเพื่อเลี่ยงภาระภาษี· การแสดงเจตนา/การสำคัญผิดในสาระสำคัญ หรือคุณสมบัติของบุคคล· การกระทำอันเป็นโมฆะ /โมฆียะ , สัญญาที่ทำแล้วเป็นโมฆะ /โมฆียะ· การนับระยะเวลาทางประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์· อายุความสะดุดหยุดลงได้ในกรณีใดบ้าง· ขาดอายุความ ทำอย่างไรไม่ให้เสียหาย· หนี้ที่ขาดอายุความฟ้องร้องได้หรือไม่· หนี้ขาดอายุความกับการติดหนี้สูญ
3.2 หนี้· วัตถุแห่งหนี้ / ผลแห่งหนี้ / ลูกหนี้ผิดนัด / การใช้สิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ (เจ้าหนี้ใช้แทน)· การรับช่วงสิทธิ์ / รับช่วงทรัพย์ / สิทธิยึดหน่วง / บุริมสิทธิ· การระงับหนี้ / ปลดหนี้ / หักกลบลบหนี้ / แปลงหนี้ใหม่· มัดจำและการกำหนดเบี้ยปรับ3.3 นิติกรรมสัญญา· สัญญาซื้อขาย/ ขายฝาก/ ขายตามตัวอย่าง/ ขายตามคำพรรณนา/ ขายเผื่อชอบ/ ขายทอดตลาด· ความแตกต่างของ เช่าทรัพย์ / เช่าซื้อ / ซื้อขายเงินผ่อน· สัญญาจ้างแรงงาน/ จ้างทำของ / รับขน· สัญญากู้ยืม/ ค้ำประกัน· จำนอง / จำนำ/ ฝากทรัพย์· ตัวแทน/นายหน้า· การประนีประนอมยอมความ· การเลิกสัญญา

3.4 เช็ค / ตั๋วแลกเงิน· ผู้ทรงเช็คคือใคร มีความสำคัญอย่างไร· ความแตกต่างของเช็คขีดคร่อม/เช็คไม่ขีดคร่อม· ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกลัก ตั๋วเงินหายต้องทำอย่างไร

3.5 หุ้นส่วนและบริษัท· การประชุมผู้ถือหุ้น / ประชุมสามัญ / ประชุมวิสามัญ
 • คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นต้องลงโฆษณาหรือไม่
 • กรณีลงมติพิเศษต้องแจ้งก่อนวันนัดประชุมกี่วัน· การเพิ่มทุน/ลดทุน· การควบบริษัท / การแปรสภาพห้างหุ้นส่วน· เงินปันผลและเงินสำรอง
 • เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายได้เมื่อไหร่
 • ทุกคราวที่จ่ายเงินปันผล บริษัทต้องมีทุนสำรองไว้อย่างไร
 • เงินปันผลที่ค้างจ่าย คิดดอกเบี้ยกับบริษัทได้หรือไม่· บัญชีงบดุล / สมุดบัญชี· การสอบบัญชี / การชำระบัญชี / การถอนทะเบียน
3.6 ทรัพย์สิน· กรรมสิทธิ์ / สิทธิครอบครอง / สิทธิอาศัย· ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์

4. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสถานที่จัดอบรมโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูนวิทยากรรศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว

รายละเอียดของหลักสูตร https://goo.gl/jYcK35

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมฤทัย

e-mail: somruethai@dharmniti.co.th

โทร 086-325-1614

***หมายเหตุ***กรุณาสำรองที่นั่งก่อนเข้าอบรม โทร
086-325-1614

https://goo.gl/wgdKeB
ปิดรับสมัคร
งานอบรม-สัมมนา อื่นๆ   
 
Popular Seminar Read more
หลักสูตร บัญชีพารวย #6 (รอบที่ 2)
662
อบรม Excel for Accounting (การใช้ Excel สำหรับงา..
318
อบรม การใช้โปรแกรม MS PowerPoint & Excel เพื่อกา..
316
New Seminar
คอร์สเรียนอื่นในหมวด
ลงประกาศ คอร์สเรียน ฟรี! : Seminar Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 36,230  คุณอลงกรณ์
สถิติพื้นที่เช่า 953 กระทู้  571 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.