29K
2
 6 ตุลาคม 2552 

สถาบันคณิตศาสตร์วันทูวัน (ONE-2-ONE CENTER) แฟรนไชส์วิเคราะห์โจทย์คณิต ติดปีกขยายสาขาทั่วไทย
 

สถาบันคณิตศาสตร์วันทูวัน (ONE-2-ONE CENTER) เป็นสถาบันสอนคณิตศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพทั้งด้านการแก้โจทย์ปัญหา (หลักสูตร Sakamoto Method) และทักษะด้านการคำนวณ (หลักสูตร ONE-2-ONE Method) ให้แก่เด็กในระดับอนุบาล 1 จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันเรามีนักเรียนที่เรียนผ่านหลักสูตรของสถาบันมาแล้วกว่า 30,000 คน และมี  90 สาขาครอบคลุมทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็น   

 • กรุงเทพฯ  30 สาขา
 • ภาคกลาง 19 สาขา
 • ภาคเหนือ 11 สาขา
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  6 สาขา
 • ภาคตะวันออก 10 สาขา
 • ภาคใต้ 14 สาขา 


ประวัติความเป็นมา : 

                  บริษัทเอ็ดดูเคชั่นเน็ทเวิร์ค จำกัด ก่อตั้งโดย นายวีรชัย  ศิริอัฐ กรรมการผู้จัดการ  สำเร็จการศึกษา ปริญญาโท ( MBA) จาก University of Texas at Arlington และปริญญาตรี(วิทยาศาสตร์) จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นำหลักสูตรต่างๆเข้ามาเผยแพร่ดังนี้
               - พ.ศ. 2540    บริษัทฯ นำหลักสูตรคณิตคิดเร็ว MathZone จากไต้หวันเข้ามาเผย แพร่ในประเทศไทย    
               - พ.ศ. 2541    บริษัทฯ นำหลักสูตร SAKAMOTO METHOD จากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาทำการเผยแพร่ในประเทศไทย 
               -พ.ศ. 2545     บริษัทฯ ได้พัฒนาหลักสูตร ONE-2-ONE METHOD ซึ่งเป็นหลักสูตรคณิตศาสตร์ครบวงจรที่พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ ตามความสามารถของนักเรียนแต่ละคน
             

 

หลักสูตรคณิตศาสตร์ที่วันทูวัน 
สถาบันคณิตศาสตร์วันทูวันเปิดสอน 2 หลักสูตรดังนี้

 
 
1. SAKAMOTO METHOD แก้โจทย์ปัญหาอย่างมืออาชีพ (Problem Solving Specialist)
 
หลักสูตร SAKAMOTO METHOD สอนให้เด็กรู้จักวิธีคิดและวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอย่างมีระบบโดยใช้วิธีแสดงความสัมพันธ์ของโจทย์ออกมาเป็น Diagram (แผนภาพ) ทำให้เด็กเข้าใจและแก้โจทย์ปัญหาได้ง่ายขึ้น 

2. ONE-2-ONE METHOD คณิตศาสตร์ครบวงจร (Total Math Solution)

เนื้อหาของ ONE-2-ONE METHOD ครอบคลุมทุกหัวเรื่องตามหลักสูตรกระทรวงฯ และสามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียนได้ครบทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรเสริมเพื่อเตรียมตัวสอบทุกสนามสอบแข่งขัน

ONE-2-ONE METHOD ใช้การวาดภาพและแบบจำลองเป็นสื่อในการแก้โจทย์ปัญหา และการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์โดยการฝึกฝนทำแบบฝึกหัดตามระบบของ ONE-2-ONE METHOD ซึ่งจะส่งผลให้เด็กเกิดความชำนาญในการคำนวณในระยะเวลาอันสั้น


 เรียนอย่างไรคือเรียนแบบวันทูวัน?


            
              ระบบการเรียนการสอนที่สถาบันคณิตศาสตร์วันทูวัน เป็นระบบที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนของสถาบันทุกคนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพและความสามารถของตนเอง  โดยเริ่มต้นด้วยการทดสอบวัดระดับความสามรถนักเรียนก่อนเรียน  จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการวางระบบแผนการเรียนที่เหมาะสมและตรงกับระดับความสามารถของเด็กนักเรียนเป็นรายบุคคล ในส่วนของระบบการสอนนั้นทางสถาบันจะจัดครู 1 คนดูแลนักเรียนไม่เกิน 7-15 คน โดยจะมีระบบวัดผลการเรียน ระบบการสอบผ่านระดับ และการติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่โรงเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นรายบุคคล เรียนคณิตศาสตร์ให้สนุกด้วยหลัก A Friendly Learning Experience

                       เพราะเรารู้ว่าเคล็ดลับการเรียนคณิตศาสตร์ให้ประสบความสำเร็จคือการเรียนคณิตศาสตร์อย่างมีความสุข ที่สถาบันคณิตศาสตร์วันทูวันจึงมุ่งเน้นการจัดการระบบการเรียนการสอนภายใต้แนวคิด A Friendly Learning Experience โดยมีหลัก 4 ประการ ที่ใช้ในการบริหารและพัฒนาสถาบันดังนี้

 1. Mind คือ การใส่ใจในทุกองค์ประกอบของการเรียนการสอน ทั้งนักเรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง และครูผู้สอน
 2. Brain คือ การเลือกหลักสูตรที่มีคุณภาพ และมีความเป็นสากล เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ให้มีความเหมาะสมกับสิ่งที่เด็กต้องการ และสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนในปัจจุบัน โดยหลักสูตรของเราจะได้รับการพัฒนาจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 3. Friendship คือ ความเป็นเพื่อน โดยเรามุ่งหวังจะให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนกับนักเรียน ครูกับนักเรียน ครูกับผู้ปกครอง และผู้ปกครองกับผู้ปกครอง รวมถึงการบริการที่เป็นเหมือนเพื่อนหรือคนในครอบครัวเดียวกัน จาก ONE-2-ONE CENTER
 4. Future คือ การปูทางให้นักเรียนที่เข้ามาเรียนที่ ONE – 2 -ONE CENTER ก้าวไปสู่อนาคตข้างหน้าอย่างสดใสและมั่นคง
   

กิจกรรมของวันทูวัน

1. Thailand  Sakamoto Competition 

         ในแต่ละปี สถาบันคณิตศาสตร์วันทูวันมุ่งเน้นในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนของสถาบันในประเทศไทยให้เท่าเทียมระดับสากล โดยจะมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาอัจฉริยะคณิตศาสตร์ตัวน้อยระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนจากประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์หลักสูตร Sakamoto Method ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ World Mathematics Competition 

      
บรรยากาศการแข่งขัน Thailand Sakamoto Competition ครั้งที่ 5 ที่สวนสนุกดรีมเวิลด์
มีน้อง ๆ เข้าร่วมสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์หลักสูตร Sakamoto Method กว่า 500 คน

 

2. One-2-One Thailand Top Talent

นอกจากการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติแล้ว ปัจจุบันสถาบันคณิตศาสตร์วันทูวันขยายโอกาสในการแข่งขันไปสู่เด็กไทยทั่วประเทศ ด้วยเวทีเฟ้นหา “ช้างเผือก” สุดยอดเด็กเก่งคณิตศาสตร์ทั่วไทย 

           
บรรยากาศการแข่งขัน One-2-One Thailand Top Talent 2008 ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว
เพิ่มการแข่งขันในหลักสูตรคณิตศาสตร์ One-2-One Method
มีน้อง ๆ เข้าร่วมสมัครสอบแข่งขันเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1,500 คน

 


3. One -2-One Mathematics Competition 20009

One-2-One Mathematics Competition 2009 มุ่งหวังให้เป็นเวทีสุดยอดการแข่งขันคณิตศาสตร์ของน้อง ๆ ระดับภูมิภาคทั่วประเทศไทย โดยจะเป็นการประลองทักษะและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยแบ่งการแข่งขันทั้งหมด 9 ระดับคือ ป.1 – ม.3 ผู้ชนะลำดับที่ 1-3 ของทุกระดับจะได้รับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมทั้งรางวัลอื่นๆอีกมากมาย

สำหรับการแข่งขัน One-2-One Mathematics Competition 2009 จะจัดขึ้นทั้งหมด 12 ครั้งใน 4 ภาคทั่วไทย นอกจากเด็ก ๆ ที่เข้าร่วมแข่งขันจะได้ประลองทักษะและความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์แล้ว ผู้ปกครองเองก็จะได้มีโอกาสรับความรู้ในเรื่องของเทคนิค “เรียนคณิตศาสตร์อย่างไรให้เก่ง” และเทคนิคการเสริมความจำจากวิทยากรของสถาบันอีกด้วย
                

 

รายละเอียดแฟรนไชส์

ลักษณะกิจการ
 
สถาบันสอนคณิตศาสตร์
ชื่อธุรกิจ (ไทย) วันทูวัน เซ็นเตอร์
ชื่อธุรกิจ (อังกฤษ) ONE-2-ONE CENTER
ความเป็นมา
 • พ.ศ. 2540 บริษัทฯ นำหลักสูตรคณิตคิดเร็ว  MathZone  จากไต้หวันเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย    
   
 • พ.ศ. 2541 บริษัทฯ นำหลักสูตรสัมพันธ์คณิตพิชิตโจทย์ Sakamoto Method  จากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาทำการเผยแพร่ในประเทศไทย
   
 • พ.ศ. 2545 บริษัทฯ ได้พัฒนาหลักสูตร One-2-One Method   ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ ตามความสามารถของนักเรียนแต่ละคน  มุ่งหวังให้นักเรียน เรียนเกินระดับชั้นเรียน
   
ลักษณะสินค้า
และบริการ
 1. หลักสูตร SAKAMOTO METHOD : หลักสูตรการแก้โจทย์ปัญหา ด้วยการวาดรูปจากประเทศญี่ปุ่น  ด้วยขั้นตอนง่ายๆ 3 ขั้นตอน คือ อ่านโจทย์  วาดรูป และหาคำตอบ  ทำให้นักเรียนสามารถคิดและวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 

  หลักสูตรสำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ราคา 1,300 บาท / 4 ครั้งๆละ 1 ชั่วโมง 30 นาที และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 - 6 ราคา 1,500 บาท / 4 ครั้งๆละ 1 ชั่วโมง 30 นาที  

   
 2. หลักสูตร ONE-2-ONE METHOD : หลักสูตรการใช้รูปภาพและแบบจำลองเป็นสื่อในการแก้โจทย์ปัญหา และการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์โดยการฝึกฝนทำแบบฝึกหัดตามระบบของ ONE-2-ONE METHOD ซึ่งจะส่งผลให้เด็กเกิดความชำนาญในการคำนวณในระยะเวลาอันสั้น   โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนสามารถมีความรู้เกินระดับชั้นเรียน  

  หลักสูตรสำหรับนักเรียนชั้น อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่  3 ราคา 1,300 บาท / 4 ครั้งๆละ 1 ชั่วโมง 30 นาที และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 - 6 ราคา 1,500 บาท / 4 ครั้งๆละ 1 ชั่วโมง 30 นาที    
ประเทศ Thailand  Thailand
ค่าแฟรนไชส์ 200,000 บาท
จำนวนสาขา 90 สาขา
รายละเอียดสาขา
 • กรุงเทพฯ  30 สาขา
 • ภาคกลาง 19 สาขา
 • ภาคเหนือ 11 สาขา
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  6  สาขา
 • ภาคตะวันออก 10  สาขา
 • ภาคใต้ 14 สาขา
นโยบาย
การขยายสาขา
ขายแฟรนไชส์ ขยายสาขาให้ครอบคลุมพื้นที่ ที่มีความต้องการของลูกค้า
การลงทุน

ค่าแฟรนไชส์  200,000 บาท ( ราคาตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2552 )  แบ่งเป็น

1. ค่าอบรม  ตลอดสัญญา 100,000 บาท 
2. ค่าลิขสิทธิ์ 70,000 บาท
3. ค่ามัดจำตำรา STOCK  30,000  บาท

ค่า Royalty  Fee  32% ของยอดขาย
ค่าประชาสัมพันธ์ ใหญ่และค่าบริการอื่นๆ สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานใหญ่ 

 

ระยะเวลาคืนทุน 1-2 ปี
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. สุภาพบุรุษ หรือ สุภาพสตรี
 2. จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 3. มีความพร้อมในการลงทุน
 4. ต้องมีใจรักด้านการศึกษา
 5. สถานที่ตั้งโรงเรียนต้องอยู่ในทำเลที่ดี
 6. ต้องมีความสามารถในการบริหารและการจัดการ
 7. ปัจจุบันไม่ได้เปิดสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์
   
สิ่งที่แฟรนไชส์ซี่
จะได้รับ
 1. ป้ายหน้าร้าน ขนาด  4 เมตร X  1.2 เมตร  1  ชิ้น
 2. STICKER  ติดผนังขนาด  2.4 เมตร x 3.5 เมตร  1  ชิ้น
 3. Display Board ขนาด  60 เซนติเมตร x 47 เซนติเมตร   7  ชิ้น
 4. โบรชัวร์ 1 สี 2,000 ใบ
 5. โบรชัวร์ 4 สี   100 ใบ
 6. ใบสมัคร 2 เล่ม
 7. ใบเสร็จรับเงิน 2 เล่ม
 8. Stock ตำราเรียน
 9. แบบทดสอบวัดระดับสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
 10. แบบทดสอบครู
 11. ตัวอย่างแฟ้มนักเรียน
 12. ใบประกาศนียบัตรนักเรียนทุกระดับชั้น
 13. การอบรมตลอดอายุสัญญา
   
อื่นๆ -

 
ชื่อผู้ติดต่อ คุณปิยะวดี สัมฤทธิ์
ที่อยู่ 1556 ตึกนิปอน ซ.เย็นจิตร สุทธิสาร ดินแดง กรุงเทพ 10320
โทร. 02-276-0812-7, 081-686-0822
โทรสาร 02-275-4561
อีเมล์ sales@one2onecenter.com
Education_network@email.com
เว็บไซต์ http://www.one2onecenter.com


ข้อมูลแฟรนไชส์  วันทูวัน เซ็นเตอร์
 
สุดยอดแฟรนไชส์น่าสนใจ

อายเลเวล สถาบันเสริมทักษะ คณิตศาสตร..

อายเลเวล สถาบันเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษEye Level แบรนด์การศึกษาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษที่ได้รับรางวัลอันดับ 1 ในประ..

เคพีเอ็น มิวสิค อะคาเดมี

สถาบันดนตรีเคพีเอ็นเป็นผู้นำด้านการศึกษาด้านดนตรีแบบครบวงจรในประเทศไทย โดยหลักสูตรของสถาบันดนตรีเคพีเอ็นประกอบด้วย เปียโน, ร้องเพล..