สุดยอดแฟรนไชส์    แฟรนส์ไชส์ English Corner ภาษาอังกฤษแนวใหม่ ใส่ใจท...
4.3K
14
facebook
google plus
 30 มีนาคม 2559
แฟรนส์ไชส์ English Corner ภาษาอังกฤษแนวใหม่ ใส่ใจทุกรายละเอียด A complete franchise in Thailand

English Corner เป็นแฟรนไชส์สอนภาษาอังกฤษที่มีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีมากว่า 80 สาขาทั่วประเทศ  และยังเปิดสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับ AEC และ English corner เอง

ก็ได้ขยายสาขาไปยังเพื่อนบ้าน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยความมุ่งมั่นในการก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง ไม่หยุดพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพของ เด็กๆ ของเรา ให้พร้อมกับการแข่งขันในอนาคต

หลักสูตร การเรียนการสอนของ English Corner มีรูปแบบการเรียนการสอน  โดยมุ่งเน้นปรับพื้นฐานและ พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับสำหรับ น้องๆ ระดับอนุบาล-มัธยม ให้มีความเข้าใจ มั่นใจ และมีความสามารถในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เตรียมพร้อมรับการพัฒนาในระดับที่สูงต่อไป

“Learning in youth for the good future”

 
หลักสูตร English Corner แบ่งเป็น


 
ระดับที่ 1 Pre Level 1 - 4

เป็นการสร้างพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษของเด็ก โดยเริ่มจากให้เด็กมีความชอบในการเรียนภาษา และเริ่มฝึกทักษะในการเขียนตัวอักษร การออกเสียงภาษาอังกฤษ คำศัพท์ง่ายๆ  สร้างความคุ้นเคย และค่อยๆ ซึมซับ เหมาะสำหรับระดับชั้น อนุบาล - ป.1

 

ระดับที่ 2 Beginner  Level 1 - 3

ฝึกการสนทนาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เด็กสามารถ ถาม-ตอบ บทสนทนาเบื้องต้นได้ รวมทั้งเรียนรู้พื้นฐานไวยากรณ์ที่สำคัญ ฝึกการฟัง ซึ่งเด็กจะสามารถเขียนประโยคในขั้นพื้นฐานได้ ในระดับนี้ เด็กจะเริ่มมีความมั่นใจ ในการเรียนภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4

 

 
ระดับที่ 3 Elementary Level 4 – 6

เด็กจะได้ฝึกการสนทนาพื้นฐานที่หลากหลาย  เรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น ฝึกทักษะการฟัง และการอ่านบทความ ซึ่งเด็กจะสามารถอ่าน และเขียนบทความสั้นๆ ได้  ในระดับนี้เด็ก ๆ จะได้รับการเตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาทักษะในขั้นที่สูงขึ้น เหมาะสำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยม1  

  

ระดับที่ 4 Intermediate Level 4 – 6

เด็กจะได้เรียนรู้ไวยากรณ์ที่ซับซ้อนขึ้นสามารถเขียนแต่งประโยค และอ่านบทความที่หลากหลายได้ เรียนรู้คำศัพท์มากกว่า 1,500 คำ คุ้นเคยกับการฟังภาษาอังกฤษ และสามารถโต้ตอบภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เหมาะสำหรับเด็กชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 – มัธยม 3

 

 

Advance EC1 - 2

ในระดับนี้เป็นการเรียนรู้ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เพื่อให้มีความเข้าใจอย่างถูกต้อง เน้นการประยุกต์ใช้ในการสอบแข่งขัน และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง ทั้งการพูด ฟัง อ่าน  และเขียน เด็กจะได้สัมผัสการอ่านบทความหนังสือพิมพ์ การเขียนเป็นทางการและการโต้ตอบ เช่น จดหมาย, E-Mail การกรอกเอกสารราชการ รวมทั้งการสนทนาอย่างเป็นทางการ  เหมาะสำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษา

Grammar Corner

เป็นหลักสูตรที่ใช้เสริมทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีเนื้อหาเทียบเคียงหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้สามารถใช้เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบแข่งขัน เพิ่มเกรดในห้องเรียนและพร้อมสำหรับการพัฒนาระดับสูงต่อไป
จุดเด่นของหลักสูตร English Corner
 • English Corner เป็นหลักสูตรที่เน้นแก้ไขข้อบกพร่อง ในทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ด้านต่างๆ ของเด็ก
 • English Corner มีการวัดระดับเพื่อให้นักเรียนได้เริ่มเรียนในระดับที่เหมาะสม ไม่ยากหรือง่ายเกินไป
 • English Corner เน้นสร้างพื้นฐานเพื่อพร้อมสำหรับการพัฒนา สร้างความรัก ความมั่นในในการเรียนรู้
 • English Corner ให้ความสำคัญกับผลที่ได้จากการเรียน สามารถวัด ประเมินผลได้
 • English Corner ควบคุมภาพการเรียนการสอน โดยควบคุมจำนวนเด็กต่อครูผู้สอน 
จุดเด่นของการลงทุนกับ English Corner
 1. หลัก สูตรการเป็นลิขสิทธิ์ของ English Corner โดยได้สร้างให้เหมาะสมกับเด็กไทยส่วนใหญ่โดยเฉพาะ  ประกอบกับรูปแบบ และสีสันสวยงาม สร้างความน่าสนใจให้กับผู้เรียน
 2. มีทีมที่ปรึกษาทั้งด้านวิชาการ การตลาด และการจัดการ ตลอดอายุสัญญา
 3. มีการฝึกอบรมทีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ประสานงาน และครูผู้สอน
 4. มีการพัฒนาหลักสูตรตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และเหมาะสมกับเด็กในแต่ละพื้นที่
 5. มีโปรแกรมการตลาด “Marketing to Success” ที่จะช่วยให้สาขาสามารถประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น
 6. มีการดูแลในส่วนเขตพื้นที่ ที่เปิดสาขา มีอาณาเขตชัดเจน ไม่ใกล้กันจนเกินไป
 7. มีความยืดหยุ่น โดยยึดหลักคุณภาพ และผลประกอบการของสาขาเป็นหลัก
 8. มีการบริหารงานแบบ 2 ทาง คือ สำนักงานใหญ่ควบคุมสาขา และสาขาแนะนำข้อปรับปรุงแก่สำนักงานใหญ่
 9. มีการออกแบบสถานที่ให้กับสาขา เพื่อให้เหมาะกับพื้นที่ใช้สอย 
มีการออกแบบในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พื้นที่และระดับการลงทุน ห้องเรียนระบบ Multi Media เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและทันสมัย มีห้องเรียนระบบ Multimedia และ สื่อการสอน Animation มีกิจกรรมการตลาดเปิดตัวสาขาเพื่อให้สาขาบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น 
 
รับรองคุณภาพมาตรฐานการบริหารแฟรนไชส์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และรับรองหลักสูตรการเรียนการสอนโดยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับนิตยสารต่างๆ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนกิจกรรมตลอดทั้งปี  
 
สนใจแฟรนไชส์ อิงลิช คอร์นเนอร์

กรุณาติดต่อ คุณธนกฤต คงน้อย
โทร. 02-586-9732-34

โทรสาร 02-586-9735

ที่อยู่ 9/197 อาคาร GOT ชั้น 3 ซ.รัชดา 29 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

อีเมล์ ec_2010@hotmail.com 
เว็บไซต www.englishcorner.in.th
www.facebook.com/englishcornerthailand

 
English Cornerแฟรนส์ไชส์ English Cornerหลักสูตร English Corner
New Arrival Hot Franchise
19 ธันวาคม 2561
แฟรนไชส์ เครปอะเดย์ ... 
เบเกอรี่
นึกถึงเครปเย็นต้องเครปอะเดย์ ณ นาทีนี้เราสามารถพูดได้ชัดเจนว่านี่คือสุดยอดแฟรนไชส์ที่มาแรง...
29 ตุลาคม 2561
เพย์ พ้อยท์ เซอร์วิส... 
บริการ
ยุคสมัยเปลี่ยน สังคมก็เปลี่ยน ธุรกิจต่างก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองให้สอดคล้องกับความต้องการของ...
29 สิงหาคม 2561
แฮนด์ออนอาร์ต ธุรกิจ... 
การศึกษา
ยุคนี้ผู้ปกครองต่างมุ่งหวังที่จะพัฒนาบุตรหลานตัวเองให้มีความรู้ความสามารถ ดังนั้นเราจึงเห็...
Top 10 Popular Hot Franchise
128,963
ปัง สด สังขยา กาแฟ นมสด
เครื่องดื่มและไอศกรีม
ร้านปัง สด สังขยา กาแฟนมสด “ความเหมือนที่แตกต่าง ของร้านกาแฟสมัยใหม่” ธุร...
58,671
กาแฟสวัสดี
เครื่องดื่มและไอศกรีม
กาแฟสวัสดี ปรับกลยุทธ์ ปรับปรุงภาพลักษณ์ ตอกย้ำคุณภาพกาแฟไทยมาตรฐานสากลที่เป็นเลิศ กาแฟสวั...
52,932
แบล็คแคนยอน คอฟฟี่
อาหาร
แบล็คแคนยอน 12 ปีแห่งความสำเร็จ จำหน่ายและให้บริการ กาแฟ อาหาร และเครื่องดื่มหลากหลายชนิด ...
Hot Franchise
สุดยอดแฟรนไชส์ทั้งหมด 151
  อาหาร 20
  เครื่องดื่มและไอศกรีม 18
  เบเกอรี่ 9
  บริการ 17
  การศึกษา 56
  ความงาม 4
  ค้าปลีก 7
  งานพิมพ์ 8
  อสังหาริมทรัพย์ 1
  โอกาสทางธุรกิจ 10
สถิติสุดยอดแฟรนไชส์
  มาใหม่ 151
  มาแรง 151
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.