5.7K
2
facebook
 27 มิถุนายน 2556 
สถาบันพัฒนาคณิตศาสตร์ แฮ็พพิแมธ


HAPPYMATH เป็นระบบการเรียนคณิตศาสตร์แบบเฉพาะตัว ที่พัฒนาผู้เรียนทั้ง ทักษะด้านพื้นฐานการคิดคำนวณ และทักษะด้านการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา โดยมีการพัฒนาเนื้อหาแบบฝึกหัดร่วมกันระหว่าง นักวิชาการศึกษาภาครัฐและบริษัท แฮ็พพิแมธ จำกัด เพื่อให้เนื้อหาของแบบฝึกหัด สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ

 
   
HAPPYMATH เป็นระบบการเรียนคณิตศาสตร์ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างโอกาสความเท่าเทียมกัน ที่จะประสบผลสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ให้แก่เด็กทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน โรงเรียนใด โดยการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมและเต็มตามศักยภาพ คำนึงถึงความแตกต่างในการเรียนรู้แต่ละบุคคลอย่างแท้จริง

เนื่องจากวิธีการเรียนของ HAPPYMATH ฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และผู้สอนเป็นเพียงผู้ชี้แนะในเรื่องที่ผู้เรียนไม่เข้าใจ ด้วยระบบการเรียน HAPPYMATH ทำให้ผู้เรียนสามารถก้าวหน้าไปจนถึงเนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้อย่างแข็งแกร่ง พร้อมที่จะเรียนในระบบโรงเรียน ได้อย่างราบรื่นตลอดชีวิตการเรียน สามารถพึ่งพาตนเองและรับผิดชอบต่อสังคมได้ตลอดไป


สนใจธุรกิจ ติดต่อ คุณชนินทร์ ปรีชพันธุ์
โทร. 081–8552309, 02-5845196


โทรสาร  02 - 5845494
อีเมล์    happymath2554@yahoo.com
เว็บไซต์    www.happymath.co.th
 
คณิตศาสตร์แฮ็พพิแมธHAPPYMATHการคิดคำนวณการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
สุดยอดแฟรนไชส์น่าสนใจ

สวีทการ์เด้น

สวีทการ์เด้นเป็นร้านเค้กและเบเกอรี รูปแบบใหม่ที่มีความโดดเด่นทั้งรูปแบบของร้าน และความหลากหลายของสินค้าที่ให้บริการ โดยสินค้าที่ร้..

แฮ็พพิแมธ

HAPPY MATH เป็นระบบการเรียนคณิตศาสตร์แบบเฉพาะตัว ที่พัฒนาผู้เรียนทั้ง ทักษะด้านพื้นฐานการคิดคำนวณ และทักษะด้านการคิดวิเคราะห์โจทย์..