Chester's Grill
จัมปิ้งเคลย์
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหาสินเชื่อธุรกิจ
คำฮิต : สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อซื..
สินเชื่อสวัสดิก.. สินเชื่อเต็ม Ma..
   หน้าหลัก    ธนาคารออมสิน

ประเภท สินเชื่อบุคคล (Personal Loan)
สินเชื่อ สินเชื่อไปทำงานต่างประเทศ 
วงเงินสินเชื่อ 150,000 บาท
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
18 เดือน
รายละเอียด
จำนวนเงินให้กู้ตามค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง รวมค่าบริการในการเดินทางไปต่างประเทศและ ค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ทั้งนี้ รวมกันไม่เกินรายละ 150,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์อย่างใด อย่างหนึ่ง ดังนี้
 • กรณีบุคคลค้ำประกัน ให้กู้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ในเรื่องของหลักประกันการกู้เงิน
 • กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • ให้กู้ไม่เกิน 90% ของเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินหรือของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ
 • ให้กู้ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ ยกเว้นกรณีห้องชุด ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหลักทรัพย์
ระยะเวลาชำระเงินกู้

ไม่เกิน 18 เดือน นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกำหนดอายุสัญญาการจ้างงาน
คุณสมบัติ
ผู้ขอสินเชื่อ
 • เป็นบุคคลที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ โดยผ่านทางกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน หรือบริษัทจัดหางานที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับกรมการจัดหางาน และมีหลักเกณฑ์เงื่อนไข ดังนี้
 • กรณีสมัครงานกับบริษัทจัดหางานที่ทำข้อตกลงกับธนาคารให้กู้เพียงคนเดียว
 • กรณีสมัครงานกับบริษัทจัดหางานที่ไม่ได้ทำข้อตกลงกับธนาคารหรือสมัครผ่านกรมการจัดหางาน ให้กู้ร่วมกับญาติที่ใกล้ชิดที่มีรายได้แน่นอน
 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้ กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นสมาชิกโครงการ ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร (เพื่อรองรับการโอนเงินชำระหนี้จากต่างประเทศ)
เอกสาร
ประกอบ
การขอสินเชื่อ
 • สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาะทะเบียนบ้านของผู้กู้ และผุ้ค้ำประกัน
 • สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือสำเนาใบแสดงการหย่า หรือสำเนาใบมรณบัตรผู้สมรถชสของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานบริษัท / องค์กรธุรกิจเอกชน และอัตราเงินเดือนของผุ้ค้ำประกัน
 • หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกกลุ่ม สพช. ของผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
 • สำเนาใบรับรองแพทย์ (จากโรงพยาบาลที่ได้รับอนุญาต)
 • สำเนาใบทดสอบฝีมือ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานฯ (ยกเว้นตำแหน่งกรรมกร หรือคนงานทั่วไป)
 • สำเนาใบอนุญาตของบริษัทจัดหางานที่ผู้กู้สมัครงาน
 • สำเนา จต.2 (หนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน หรือประกาศรับสมัครงานเป็นการล่วงหน้าออกโดยกรมการจัดหางานฯ)
 • หนังสือของบริษัทจัดหางานที่ทำข้อตกลงกับธนาคารแจ้งรายชื่อผู้หางานที่มีความประสงค์ขอกู้เงิน
 • หนังสือรับรองสิทธิ์การขอกุ้เงินต่อธนาคาร (จากกรมการจัดหางานฯ)

ชื่อผู้ติดต่อ ธนาคารออมสิน
ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ 470 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 02-299-8000
โทรสาร -
อีเมล์ news@gsb.or.th
เว็บไซต์ goo.gl/PGrp2I
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2558  
โหวตองค์กร
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 0 คะแนน
มีผู้เข้าชมองค์กรนี้ 863 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลองค์กรนี้ 0 คน
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.